Vuosikertomus 2016

Riskienhallinta

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteisiin (Enterprise Risk Management ERM) perustuva, konsernin kaikki toiminnot kattava riskienhallinta on olennainen osa Postin johtamis- ja strategiaprosesseja. Sen tavoite on turvata ja parantaa liiketoiminnan tuloksentekokykyä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista pienentämällä riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutuksia sekä tukemalla liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä. Riski määritellään Postissa tapahtumaksi, joka toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Liiketoimintamahdollisuus puolestaan määritellään tapahtumaksi, jonka onnistunut hyödyntäminen vaikuttaa positiivisesti tavoitteiden saavuttamiseen.

Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu tehdään kattavasti kerran vuodessa osana konsernin strategiaprosessia. Riskikuva ja hallintatoimien tilanne päivitetään lisäksi säännönmukaisesti kerran vuodessa ja lisäksi aina, kun merkittäviä riskejä tunnistetaan tai vakavimpien riskien riskikuvassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Konsernin riskisalkkua verrataan konsernissa kehitettyyn laskentamalliin perustuvaan riskinkantokykyyn.

Riskejä on kuvattu sekä Postin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä että hallituksen toimintakertomuksessa.