Vuosikertomus 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Tässä selvityksessä kuvataan Postin hallinto- ja ohjausrakenteita, -käytäntöjä ja -politiikkoja, joita Posti noudattaa taatakseen päätöksenteon riippumattomuuden ja koskemattomuuden sekä niiden asianmukaisen valvonnan.

Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antaman ja 1.1.2016 voimaan tulleen Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Suomen hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Postin hallintotapa perustuu Suomen lakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien kirjallisiin työjärjestyksiin. Posti Group Oyj:n ainoa omistaja on Suomen valtio. Posti noudattaa voimassa olevaa vuoden 2015 Suomen hallinnointikoodia suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja.*

Posti Group Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta on tarkastanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä, tarkastamattomana raporttina tilinpäätöksen yhteydessä, ja se luovutetaan yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa. Posti laatii konsolidoidut tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset EU:n hyväksymien kansainvälisten kirjanpitostandardien (IFRS), Suomen arvopaperimarkkinalain ja asianmukaisen finanssivalvontaviranomaisen määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin pörssivelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden sääntöjen mukaisesti.

Hallintoelimet

Posti toteuttaa hallintomallia, jossa Postin johtaminen on yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. Lisäksi yhtiön johdon toiminnan lainmukaisuutta valvoo hallintoneuvosto. Näiden yhtiön elinten tehtävät on määritetty Suomen osakeyhtiölaissa. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto on vastuussa yhtiön johtamisen laillisuuden valvomisesta ja neuvojen antamisesta tietyissä asioissa. Hallitus on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Tässä työssä häntä tukee yhtiön johtoryhmä sekä laajennettu johtoryhmä.

*) Posti poikkeaa hallinnointikoodista seuraavilla tavoilla:

  • hallituksen jäsenet eivät osallistu yhtiökokoukseen (suositus 3)

Lisäksi Posti poikkeaa hallinnointikoodista siinä, että se ei julkista verkkosivuillaan:

  • yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä (suositus 1)
  • päivämäärää, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia (suositus 2)
  • yhtiökokousasiakirjojen arkistoa (suositus 4)

Suositusten noudattaminen ei ole oleellista, koska valtionyhtiön ja sen ainoan osakkeenomistajan välinen viestintä hoidetaan hallituksen, yhtiöjohdon ja ainoan osakkeenomistajan säännöllisellä yhteydenpidolla, joten ainoalla osakkeenomistajalla on aina saatavillaan tarvittavat tiedot.

Yhtiökokouksen esityslista ja kutsu valmistellaan hyvissä ajoin suorassa yhteydessä ainoaan osakkeenomistajaan, jotta voidaan varmistaa, että kaikki oleelliset asiat käydään yhtiökokouksessa läpi. Lisäksi ainoan osakkeenomistajan oikeudet turvataan tehokkaasti takaamalla sille suora pääsy kokouksen pöytäkirjoihin ja muuhun siihen liittyvään dokumentaatioon.