Vuosikertomus 2016

Hallitus 31.12.2016

Hallituksen jäsenet esitellään erillisellä sivulla.

Hallitus on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta organisoinnista. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Varsinainen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä ja nimitti Arto Hiltusen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaa ei nimitetty. Hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Henkilöstövaliokunta (aiemmin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta) valmistelee ehdotuksia ainoalle osakkeenomistajalle koskien hallituksen tarvitsemaa osaamista ja kokoonpanoon sopivia jäseniä. Omistajaohjausosasto valmistelee lopullisen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja antaa sen yhtiökokouksen päätettäväksi. Posti ei nykyisellään julkaise hallitusehdokkaita verkkosivuillaan, kuten edellä on selostettu.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain sekä uudelleenarvioi riippumattomuutta tarvittaessa. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työmenetelmiään. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää, kuinka hallitus on suoriutunut tehtävistään vuoden aikana, ja tunnistaa, miten hallituksen työskentelytapoja voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työmenetelmiä.

Hallitus kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Hallitus kokoontuu lisäksi tarpeen mukaan. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin.

Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteerin roolissa, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin.

Monimuotoisuusperiaatteet

Jotta hallitus voi hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti, sen on oltava monitaitoinen sekä riittävän monipuolinen taustoiltaan ja sen on kyettävä huomioimaan Postin liiketoiminnan ja asiakaskunnan monimuotoisuus. Yksittäisten ehdokkaiden koulutus- ja ammatilliset taustat sekä paikallinen ja kansainvälinen kokemus ovat erittäin merkittävässä osassa, jotta hallituksessa olisi julkiselle yhtiölle tärkeää monialaista osaamista. Myös ehdokkaiden ikä on otettava huomioon; kun hallituksen ikäjakauma on edustava, voidaan varmistaa, että hallituksessa esitetään toisiaan täydentäviä erilaisia näkökulmia. Sukupuolten tasavertaisuuden periaatteen mukaisesti Postin hallituksessa on sekä naisia että miehiä.

Vuonna 2016 Postin hallituksessa oli yhtä monta nais- ja miesjäsentä, mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksiä 2.2.2015 koskevan periaatepäätöksen vaatimukset.

Vastuut

Posti Group Oyj:n hallituksen velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, hallituksen hyväksymissä päätöksenteko-ohjeissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus vastaa myös niistä asioista, jotka eivät kuulu yhtiön päivittäiseen hallintoon ja joita ei ole erikseen osoitettu toimitusjohtajan vastuulle. Näin ollen hallitus on vastuussa esimerkiksi:

  • yhtiön johtamisjärjestelmän toiminnasta
  • toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa erottamisesta
  • yhtiökokoukselle esitettävien asioiden valmistelusta
  • yhtiön taloudellisen valvonnan organisoinnin järjestämisestä
  • yhtiön strategisten tavoitteiden ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymisestä
  • vuosittaisten ja osavuosittaisten tilinpäätösten hyväksymisestä

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2016

Jäsen Osallistuminen
hallituksen kokouksiin
Arto Hiltunen, pj. 19/19
Päivi Pesola* 4/4
Petri Järvinen 19/19
Petri Kokko 19/19
Jussi Kuutsa** 19/19
Marja Pokela 19/19
Kirsi Nuotto 19/19
Suvi-Anne Siimes 18/19
Arja Talma*** 15/15

*) 23.3.2016 asti
**) 31.12.2016 asti
***) 23.3.2016 alkaen

Hallituksen jäsenistä ovat osakkeenomistajasta riippumattomia muut paitsi Marja Pokela, jolla on työsuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarvioinnin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä.

Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2016 oli 99,3 %.