Vuosikertomus 2016

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2016 kaksi valiokuntaa – tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan – avustamaan sitä työssään. Valiokuntien tehtävät on määritelty niiden kirjallisissa työjärjestyksissä.

Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita, jotka on annettu niiden tehtäväksi hallituksen päätöksellä. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös raportoi hallitukselle valiokunnan työstä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään 3 ja enintään 4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • riskienhallinnan, sisäisten valvontajärjestelmien ja sisäisen tarkastuksen asioiden valmistelu, ohjaus, käsittely ja arviointi
 • taloudellisen raportoinnin ja auditoinnin järjestäminen
 • tilinpäätöksen läpikäyminen tilintarkastajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä
 • esityksen tekeminen tilintarkastajan valinnasta
 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön arviointi
 • Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta

Hallitus päätti 31.3.2016 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Arja Talma (puheenjohtaja), Jussi Kuutsa, Marja Pokela ja Suvi-Anne Siimes.

Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2016

Jäsen Osallistuminen
tarkastusvaliokunnan kokouksiin
Arja Talma, pj.* 7/7
Päivi Pesola, pj.** 1/1
Jussi Kuutsa*** 8/8
Marja Pokela 8/8
Suvi-Anne Siimes 6/8

*) 23.3.2016 alkaen
**) 23.3.2016 asti
***) 31.12.2016 asti

Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2016 oli 93,8 %.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään 3 ja enintään 4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
 • palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen
 • konsernin palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu
 • konsernin henkilöstöstrategian seuranta
 • hallituksen työssään tarvitseman osaamisen tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsenehdokkaiden nimitysvalmisteluissa

Hallitus päätti 31.3.2016 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (puheenjohtaja), Petri Järvinen, Petri Kokko ja Kirsi Nuotto.

Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2016

Jäsen Osallistuminen
henkilöstövaliokunnan kokouksiin
Arto Hiltunen, pj. 7/7
Petri Järvinen 7/7
Petri Kokko 7/7
Kirsi Nuotto 7/7

Keskimääräinen osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2016 oli 100 %.