Vuosikertomus 2016

Toimitusjohtaja ja muu johto 31.12.2016

Toimitusjohtaja ja muu johto esitellään Johtoryhmä-sivulla.

Nikolay Voinov toimi Itella Venäjän johtajana ja Postin johtoryhmän jäsenenä 31.10.2016 asti. Itella Venäjän talous- ja rahoitusjohtaja Martin Nilsson toimi Itella Venäjän väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.2017 asti.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot.

Heikki Malinen, KTM, MBA, on toiminut Postin toimitusjohtajana 11.12.2012 alkaen.

Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä

Postin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot sekä muut liiketoimintaan liittyvät merkittävät investoinnit. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Postilla on myös laajennettu johtoryhmä. Laajennetun johtoryhmän tehtävät liittyvät konserninlaajuisten toimintojen ja eri tasojen sisäisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Laajennettu johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Sekä johtoryhmän että laajennetun johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Talous- ja rahoitusjohtajan keskeisiin vastuualueisiin kuuluvat konsernin taloudellinen valvonta, rahoitus, sijoitukset, hankerahoitus ja verotus. Liiketoimintaryhmien johtajat ovat vastuussa omien liiketoimintojensa myynnistä ja kannattavuudesta. Itella Venäjän johtaja on vastuussa konsernin Venäjän liiketoiminnasta. Palvelutuotannon johtaja on vastuussa konsernin kotimaan operatiivisten toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. ICT- ja digitalisaatiojohtaja on vastuussa konsernin digitalisaatioprosessien kehittämisestä ja ICT-resurssien tehokkaasta johtamisesta. Strategiasta vastaavan johtajan päävastuualueena on konserninlaajuisen strategian kehittäminen, sovittaminen ja toteuttaminen. Henkilöstöjohtaja on vastuussa henkilöstöön liittyvistä prosesseista.

Laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat konsernin tukitoimintojen johtajia, ja jokainen heistä vastaa osaltaan omien toimintojensa johtamisesta ja kehittämisestä. Henkilöstön edustaja osallistuu laajennetun johtoryhmän työskentelyyn.

Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänen suorien alaistensa palkitsemisen hyväksymisestä päättää hallitus.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitelty Postin verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/hallinnointi.

Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/hallinnointi.