Vuosikertomus 2016

Emoyhtiön rahavirtalaskelma


euroa

2016

2015

Liiketoiminnan rahavirta

  

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

-164 412 634,25

-103 720 464,71

Oikaisut:

  
 

Poistot ja arvonalentumiset

1 085 094,86

2 793 007,63

 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot

1 363 391,44

-775 543,66

 

Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)

-9 317 845,84

-28 093 805,06

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

158 832 534,62

96 095 748,16

 

Fuusiotappio

0,00

23 275 219,49

 

Muut oikaisut

-574 500,77

-335 207,50

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-13 023 959,94

-10 761 045,65

    
 

Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)

-6 258 705,31

-2 722 692,20

 

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)

106 507,61

310 980,08

 

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)

4 386,96

-1 536,76

 

Korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

1 252 486,20

-25 468 153,15

 

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

2 029 882,61

-493 491,12

Käyttöpääoman muutos

-2 865 441,93

-28 374 893,15

    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-15 889 401,87

-39 135 938,80

    
 

Maksetut korot

-12 529 507,63

-12 854 661,42

 

Saadut korot

9 566 978,65

8 461 182,39

 

Muut rahoituserät

630 990,33

2 294 733,43

 

Maksetut verot

-15 621 385,37

-46 130,33

Rahoituserien ja verojen rahavirta

-17 952 924,02

-2 144 875,93

    

Liiketoiminnan rahavirta (A)

-33 842 325,89

-41 280 814,73

    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-1 163 624,27

-585 914,63

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot

0,00

6 268 723,62

Investoinnit muihin sijoituksiin

-2 500,00

-28 999 783,81

Luovutustulot muista sijoituksista

4 958 977,54

10 829 350,99

Myönnetyt lainat

-48 982 813,77

-23 072 780,93

Lainasaamisten takaisinmaksut

22 501 839,66

47 592 248,12

Saadut osingot

192 416,00

25 788 047,50

Investointien rahavirta (B)

-22 495 704,84

37 819 890,86

    

Lyhytaikaisten lainojen nostot

0,00

90 630 776,38

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-64 641 007,62

0,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-149 698 500,00

0,00

Maksetut osingot

-18 000 000,00

0,00

Saadut ja maksetut konserniavustukset

111 700 000,00

53 900 000,00

Rahoituksen rahavirta (C)

-120 639 507,62

144 530 776,38

    

Rahavarojen muutos (A+B+C)

-176 977 538,35

141 069 852,51

Konsernitilien saldon muutos

56 604 306,64

-31 896 200,73

Fuusiossa saadut rahavarat

0,00

-2 854 856,94

Rahavarojen muutos

-120 373 231,71

106 318 794,84

    

Rahavarat tilikauden alussa

264 614 106,23

158 295 311,39

Rahavarat tilikauden lopussa

144 240 874,52

264 614 106,23