Vuosikertomus 2016

Emoyhtiön tase

 

euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015

VASTAAVAA

     
       

Pysyvät vastaavat

     

Aineettomat hyödykkeet

11

2 498 200,72

2 416 664,45

Aineelliset hyödykkeet

12

2 016 633,56

2 019 640,42

Sijoitukset

13

594 115 671,14

756 634 325,94

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

598 630 505,42

761 070 630,81

       

Vaihtuvat vastaavat

     

Pitkäaikaiset saamiset

14

97 263 571,33

72 520 046,60

Lyhytaikaiset saamiset

15

55 127 618,37

168 557 335,76

Rahoitusarvopaperit

16

144 227 058,16

264 085 421,32

Rahat ja pankkisaamiset

 

13 816,36

528 684,91

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

296 632 064,22

505 691 488,59

       

Vastaavaa yhteensä

 

895 262 569,64

1 266 762 119,40

VASTATTAVAA

     
       

Oma pääoma

17

   

Osakepääoma

 

70 000 000,00

70 000 000,00

Käyvän arvon rahasto

 

88 688,32

68 325,12

Muut rahastot

 

142 703 761,93

142 703 761,93

Edellisten tilikausien voitto

 

549 442 573,42

566 076 975,92

Tilikauden voitto/tappio

 

-143 182 483,20

1 365 597,50

Oma pääoma yhteensä

 

619 052 540,47

780 214 660,47

       

Pakolliset varaukset

18

675 856,90

1 451 920,13

       

Vieras pääoma

     

Pitkäaikainen vieras pääoma

20

6 148 486,04

103 885 279,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

21

269 385 686,23

381 210 259,80

Vieras pääoma yhteensä

 

275 534 172,27

485 095 538,80

       

Vastattavaa yhteensä

 

895 262 569,64

1 266 762 119,40