Vuosikertomus 2016

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Posti Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto

Merkittävä osa yhtiön tuotoista syntyy lyhytkestoisten palvelusuoritteiden tuottamisesta. Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelu on suoritettu sopimuksen mukaisesti. Liikevaihto on laskettu vähentämällä palvelujen myynnistä saadusta tuotosta välilliset verot, myönnetyt alennukset ja kurssierot.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot kuten tuotot hallintopalveluista. Myös julkiset avustukset, jotka ovat pääosin valtiolta saatuja tuote- ja liiketoiminnan kehitysavustuksia, kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset tasapoistot. Poistot perustuvat arvioituun taloudelliseen käyttöikään ja ne on tehty hyödykkeen käyttöönottohetkestä alkaen. Posti Group Oyj:ssä käytetyt tavallisimmat pitoajat ovat:

Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot

Koneet ja kalusto

Maa- ja vesialueiden arvoista ei ole tehty poistoja.

3–5 vuotta

3–5 vuotta

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäisiin hankintamenoihin. Mikäli sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattu arvonalennuksena kuluksi.

Kunnossapito- ja korjausmenot

Kunnossapito- ja korjausmenot on kirjattu vuosikuluiksi lukuun ottamatta suuria perusparannusmenoja, jotka on aktivoitu hyödykkeen hankintamenoon.

Leasing

Leasingvuokramaksut kirjataan vuokrakuluiksi eikä hyödykkeitä esitetä käyttöomaisuutena.

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät pankkitilit ja muut käteiseen rahaan rinnastettavat varat.

Eläkejärjestelyt

Posti Group Oyj:n lakisääteinen eläketurva on järjestetty Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Lisäeläketurva (Posti- ja telelaitosta pitkään palvelleille) on järjestetty OP-Henkivakuutus Oy:ssä.

Varaukset

Varaukset kirjataan, kun yrityksellä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Uudelleenjärjestelyistä kirjataan varaus, kun niitä koskeva yksityiskohtainen suunnitelma on hyväksytty ja julkaistu.

Tuloverot

Tuloverot sisältävät suoriteperusteiset verot sekä verot edellisiltä vuosilta.

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä verokantaa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivän kurssia.

Tilinpäätöksessä valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssierot on käsitelty myyntien ja ostojen oikaisuina. Rahoituksesta syntyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. Myöhempi arvostus riippuu rahoitusinstrumenttien luokittelusta. Yhtiön rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä.

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun yhtiön sopimusperusteinen oikeus rahavirtoihin on lakannut olemasta voimassa tai menetetty tai kun riskit ja tuotot on kaikilta olennaisilta osin siirretty yhtiön ulkopuolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin sisältyvät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat. Myös johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinasijoitukset on arvostettu tilinpäätöspäivän käypään arvoon perustuen markkinoilla julkaistuihin hintanoteerauksiin tai arvostusmalleihin, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jolla ne aiheutuvat.

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin luokitellaan sijoitukset, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä, joilla on määrätty eräpäivä ja jotka aiotaan pitää määrättyyn eräpäivään asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää.

Lainat ja muut saamiset ovat rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä niitä pidetä kaupankäyntitarkoituksessa. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää ja ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset kirjataan hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset merkitään muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioon ottaen ja esitetään omassa pääomassa käyvän arvon rahastossa. Käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy tilinpäätöshetkellä pääomarahastosijoituksia, jotka arvostetaan rahastonhoitajan ilmoittamaan käypään arvoon.

Muista kuin johdannaissopimuksista johtuvat rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen perusteella. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen. Rahoitusvelkoja sisältyy sekä pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin velkoihin.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon ja sen jälkeen ne arvostetaan uudelleen käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja ja joihin sovelletaan suojauslaskentaa, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Yhtiö käsittelee johdannaissopimukset joko taseeseen merkittyjen varojen tai kiinteäehtoisten velkojen suojauksina (käyvän arvon suojaus) tai suojauksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä.

Silloin kun sovelletaan suojauslaskentaa, yhtiö dokumentoi suojausta aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien välisen suhteen sekä yhtiön riskienhallinnan tavoitteet ja strategian suojaustoimenpiteiden tekemiseen. Yhtiö dokumentoi ja arvioi myös suojaussuhteen tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon muutoksia.

Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen ehdot täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutokset samoin kuin suojattavasta riskistä johtuvat suojattavan omaisuuserän tai velan käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan rahoituseriin. Jos suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suojattavan kohteen kirjanpitoarvon oikaisuksi kirjattu suojattavasta riskistä johtuva erä jaksotetaan tulosvaikutteisesti johdannaisen juoksuajalle. Yhtiö on sovellettu käyvän arvon suojauslaskentaa Posti Group -konsernin riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen korkoriskiltä suojautumiseen.

Vaikka eräät johdannaiset on tehty suojaamistarkoituksessa, niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Tällaisia ovat valuuttamääräisiin saamisiin ja velkoihin liittyvältä valuuttariskiltä suojaavat valuuttajohdannaiset. Lisäksi koronvaihtosopimuksiin sovellettu suojauslaskenta lopetettiin 1.7.2015. Nämä johdannaissopimukset on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ja niiden käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti joko rahoituseriin tai liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin riippuen suojauksen tarkoituksesta.

Johdannaisten käyvät arvot määritetään samanlaisten johdannaisten markkina-arvojen tai yleisesti käytössä olevien arvostusmallien perusteella. Valuuttatermiinien käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinanoteeraus ja koronvaihtosopimusten käypä arvo on tulevien korkovirtojen nykyarvo.