Vuosikertomus 2016

22. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet

2016

2015

Takaukset

257 896 481,00

225 930 060,00

Yhteensä

257 896 481,00

225 930 060,00

   

Muiden puolesta annetut vakuudet

  

Takaukset

  

Muut

0,00

100 000,00

Yhteensä

0,00

100 000,00

   

Leasingvastuista maksamatta olevat määrät

  

Erääntyy seuraavana vuonna

120 726,82

153 460,80

Myöhemmin maksettavat

85 156,05

170 133,32

Yhteensä

205 882,87

323 594,12

   

Vuokravastuut

815,00

815,00

   

Muut vastuusitoumukset

26 424,00

26 424,00

   

Johdannaissopimukset

  
   

Valuuttatermiinit

  

Käypä arvo

-22 766,52

28 182,99

Kohde-etuuden arvo

4 569 869,96

8 561 928,25

   

Koronvaihtosopimukset

  

Käypä arvo

0,00

1 897 236,73

Kohde-etuuden arvo

0,00

70 000 000,00

   

Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaamiseen ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Valuuttatermiineillä suojataan tytäryhtiöiden rahoitukseen liittyviä valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja. Yhtiö suojaa tytäryhtiöiden rahoituksesta aiheutuvan transaktioposition pääsääntöisesti kokonaan.

   
   

Oikeudenkäynnit

Vuosina 2011 ja 2012 seitsemän rahoitusalan laitosta nosti kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2004 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustuu väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen.

   

Posti on nostanut regressikanteen Suomen valtiota vastaan vaatien valtiota korvaamaan Postille rahoitusalan laitosten vireille panemassa oikeudenkäynnissä Postin mahdollisesti maksettavaksi määrättävät summat. Regressikanteen käsittely on lepäämässä rahoitusalan laitosten kanteen käsittelyn päättymiseen saakka.

   

Helsingin käräjäoikeus teki 18.9.2015 Postin kannalta myönteisen päätöksen asiassa ja hylkäsi rahoitusalan laitosten kanteet kokonaisuudessaan. Kantajat ovat yhtä lukuun ottamatta valittaneet päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeudessa vaadittavien korvausten määrä on yhteensä noin 99,2 miljoonaa euroa ja niille vaatimusten mukaisten korkojen määrä 31.12.2016 on noin 54,1 miljoonaa euroa.  

   

Lopullisten päätösten saaminen oikeudenkäynneissä voi kestää useita vuosia. Posti katsoo, että kantajien väitteet ovat perusteettomia, eikä ole kirjannut saamisia eikä varauksia tilinpäätökseensä esitettyjen vaatimusten perusteella.