Vuosikertomus 2016

8. Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot

2016

2015

Osinkotuotot

192 416,00

25 788 047,50

Korkotuotot

  
 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

4 845 837,34

5 769 795,22

 

Lainat ja saamiset

5 762 352,44

3 359 271,68

 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

735 916,86

628 205,26

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

7 033,00

Muut rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä

1 286 775,83

590 331,88

Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

33 285,84

23 078,42

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

  
 

Sijoitukset

-

3 104,78

Valuuttakurssivoitot

  
 

Korolliset saamiset ja lainat

7 343 792,52

534 580,94

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

292 102,90

3 583 620,42

Käyvän arvon muutos suojatusta lainasta

539 259,54

1 275 505,98

Yhteensä

21 031 739,27

41 562 575,08

    

Rahoituskulut

  

Korkokulut

  
 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

10 547 512,47

11 770 492,19

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

740 366,27

1 304 842,82

Muut rahoituskulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista

687 239,86

674 487,41

Myyntitappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

333 720,00

-

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

  
 

Sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin ja yritystodistuksiin

515 136,36

855 054,61

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

1 897 236,73

1 018 607,36

 

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa

-

945 611,93

Valuuttakurssitappiot

  
 

Korolliset saamiset ja lainat

407 210,37

3 475 641,50

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

283 320,66

2 834 289,51

Arvonalennukset lainoista ja muista saamisista

155 134 685,33

86 685 490,85

Yhteensä

170 546 428,05

109 564 518,18

    
  

2016

2015

Käyvän arvon rahastoon kirjatut sijoitusten arvonmuutokset

25 454,00

-122 678,58

 

laskennallinen vero edellisestä

-5 090,80

24 535,72

    

9. Konserniavustukset


 

2016

2015

Saadut konserniavustukset

28 500 000,00

111 700 000,00

Annetut konserniavustukset

0,00

0,00

Yhteensä

28 500 000,00

111 700 000,00

   

10. Tuloverot


 

2016

2015

Tuloverot konserniavustuksista

5 700 000,00

22 340 000,00

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

-1 858 840,27

-8 284 600,39

Tuloverot edellisiltä vuosilta

-3 821 614,59

-15 602,83

Laskennallisen verosaatavan muutos

7 250 303,81

-7 425 858,99

Yhteensä

7 269 848,95

6 613 937,79