Vuosikertomus 2016

 

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)


Oman pääoman tuotto, %

100 x

tilikauden tulos (12 kk liukuva)

 
  

oma pääoma (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)

 
       

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x

tulos ennen veroja (12 kk liukuva)

+ korkokulut ja muut rahoituskulut (12 kk liukuva) *)

  

oma pääoma yhteensä + korolliset velat (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)

       
  

*) Korko- ja muut rahoituskulut ilman realisoitumattomia tappioita rahoitusveloista ja korkojohdannaisista vähennettynä realisoitumattomilla voitoilla rahoitusveloista ja korkojohdannaisista.

       

Omavaraisuusaste, %

100 x

oma pääoma yhteensä

 
  

taseen loppusumma - saadut pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset ennakot

 
       

Nettovelkaantumisaste, %

100 x

nettovelka

  
  

oma pääoma yhteensä

  
       
       

Korolliset velat

 

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat

 
       

Käyttökate

 

Käyttökate on liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia.

 
       

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökate on käyttökate oikaistuna erityiserillä.

 
       

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulos on liiketulos oikaistuna erityiserillä.

 
       

Posti esittää oikaistun käyttökatteen ja liiketuloksen, joista se on oikaissut eri kausien välistä vertailukepoisuutta parantaakseen olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät.

       

Erityiserät

 

Konserni luokittelee erityiseriksi liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot, liikearvon ja liiketoimintojen yhdistelyssä tehdyt hankintamenon kohdistuksen arvonalennukset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, liiketoimintojen yhdistelystä johtuvat tuloslaskelmaan kirjattavat hankintahetken jälkeiset muutokset hankintahinnassa sekä muut olennaiset erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

       

Lyhytaikaiset korolliset saamiset

 

Erään sisältyvät eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat poislukien johdannaisvarat.

       

Likvidit varat

 

Likvidit varat koostuvat rahavaroista, rahamarkkinasijoituksista ja sijoituksista joukkovelkakirjalainoihin.

       

Bruttoinvestoinnit

 

Bruttoinvestoinnit sisältää aineettomien, aineellisten ja rahoitusleasinghyödykkeiden lisäykset sekä yrityshankintojen hankintamenot.