Vuosikertomus 2016

Konsernin rahavirtalaskelma

 

miljoonaa euroa

Liite

2016

2015, oikaistu

2014, oikaistu

Tilikauden tulos

 

23,2

35,1

1,8

Oikaisut:

       
 

Poistot

7

79,3

80,5

86,0

 

Arvonalentumiset

7

6,1

11,9

4,4

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot

3

-16,1

-46,4

-1,9

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot

6

0,5

1,5

1,0

 

Rahoitustuotot

8

-10,9

-13,9

-26,6

 

Rahoituskulut

8

13,9

25,7

33,1

 

Tuloverot

9

6,3

7,2

1,4

 

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

 

-9,8

8,2

-4,1

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

 

92,6

109,8

95,1

           
 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

 

-12,7

2,4

25,1

 

Vaihto-omaisuuden muutos

 

0,9

0,2

2,3

 

Osto- ja muiden velkojen muutos

 

7,9

-20,1

-13,9

Käyttöpääoman muutos

 

-3,9

-17,5

13,5

           

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

 

88,7

92,4

108,6

           
 

Maksetut korot

 

-12,5

-15,6

-21,2

 

Saadut korot

 

7,7

7,0

7,6

 

Muut rahoituserät

 

-2,1

1,0

3,1

 

Maksetut verot

 

-18,7

-3,0

-4,9

Rahoituserien ja verojen rahavirta

 

-25,6

-10,6

-15,4

Liiketoiminnan rahavirta

 

63,1

81,9

93,2

           

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

 

-14,5

-17,7

-11,4

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

 

-40,9

-34,7

-31,5

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

 

69,7

122,2

1,9

Hankitut liiketoiminnot vähennettynä hankituilla rahavaroilla

2

-36,8

-3,5

-3,6

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla

2

8,4

14,2

0,7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

48,6

-42,0

0,2

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

 

40,3

-83,0

-12,0

Muu investointien rahavirta

 

2,0

4,0

9,5

Investointien rahavirta

 

76,7

-40,4

-46,3

           

Lyhytaikaisten lainojen lisäykset

 

-

4,3

-

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

21

-159,1

-

-12,5

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset

 

-

-

0,2

Rahoitusleasingvelkojen maksut

22

-11,6

-12,2

-10,9

Maksetut osingot

 

-18,0

-

-

Rahoituksen rahavirta

 

-188,6

-8,0

-23,2

           

Rahavarojen muutos

 

-48,9

33,4

23,7

           

Rahavarat tilikauden alussa

21

130,1

98,7

81,0

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

 

0,8

-0,3

-5,9

Myytävänä olevaksi luokiteltujen erien rahavarat

 

-

-1,8

-

Rahavarat  tilikauden lopussa

21

82,0

130,1

98,7