Vuosikertomus 2016

1. Toimintasegmentit

 

Postin raportoitaviin segmentteihin sisältyy neljä toimintasegmenttiä: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Toimintasegmentit perustuvat niiden palveluihin, tuotteisiin ja markkinoihin ja niitä johdetaan erillisinä liiketoimintaryhminä. Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista.

               

Postipalveluiden ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden toimintasegmentit on yhdistetty yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi, jonka nimi on Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut. Yhtiö raportoi tuloksen vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä alkaen seuraavien raportoitavien segmenttien mukaan: Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Uudella raportoitavalla segmentillä on pääosin yhteiset operatiiviset toiminnot, kuten tuotanto, palvelupisteverkosto ja asiakaspalvelu. Nämä muodostavat suurimman osan yhdistetyn segmentin kustannuksista. Yhdistetyt toimintasegmentit ovat samankaltaisia taloudellisilta ominaispiirteiltään, palveluiltaan, tuotantoprosesseiltaan sekä asiakkailtaan ja jakelukanaviltaan.

               

Segmenttimuutoksen yhteydessä konserni on muuttanut konsernin tukitoimintojen kohdistamisperiaatteita siten, että tukitoimintojen kustannukset kohdistuvat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti liiketoiminnoille ja raportoitaville segmenteille. Muutoksen jälkeen segmenteille kohdistetaan aiempaa enemmän tukitoimintojen kustannuksia. Muutokset segmenttiraportoinnissa on esitetty takautuvasti 1.1.2014 alkaen pidemmän aikavälin vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

               

Ylin operatiivinen päätöksentekijä arvioi toimintasegmenttien tuloksellisuutta oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton perusteella. Hänelle raportoidaan myös segmenttien liikevaihto sekä niiden varat. Segmenteille kohdistetaan pitkä- ja lyhytaikaiset operatiiviset varat ja operatiiviset velat sisältäen korottomat velat ja varaukset. Operatiiviset erät ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Investointeihin sisältyvät pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäykset, mukaan lukien rahoitusleasinghyödykkeet, sekä yritys- ja liiketoimintakaupat.

               

Johdon sisäisessä raportoinnissa käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ovat Postin laskentaperiaatteiden mukaiset. Segmenttien väliset liiketoimet ovat markkinaehtoisia.

               

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

Postipalvelut

Postipalvelut vastaa kirje-, lehti- ja markkinointipalveluista. Kirjepalvelut vastaa postimerkeistä, postinohjauspalveluista, Netpostista, kansainvälisestä postiyhteistyöstä ja yrityksille ja kuluttajille tarjottavista kirjepalveluista. Lehtipalvelut tarjoaa yritysasiakkaille sanoma-, aikakaus- ja kaupunkilehtien jakelupalveluita. Markkinointipalvelut tarjoaa yrityksille palveluja osoitteelliseen ja osoitteettomaan suorajakeluun sekä lisäarvopalveluja, kuten rekisteripalvelut, kohderyhmät, verkon yli tilattavat painotuotteet sekä Kontakti-palvelu.

               

Paketti- ja logistiikkapalvelut

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmä vastaa kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista, paketti- ja verkkokaupan palveluista, yritysten kuljetuspalveluista sekä varastoinnista ja lisäpalveluista. Liiketoimintaryhmä on markkinajohtaja Suomen B2C- ja B2B-paketeissa sekä varastointipalveluissa. Kuljetuspalveluissa liiketoimintaryhmä on Suomen kolmen suurimman toimijan joukossa.

               

Itella Venäjä

Itella Venäjä tarjoaa kattavat logistiikkapalvelut sekä venäläisille että kansainvälisille yrityksille. Itella on varastoinnissa markkinajohtaja Venäjällä. Itella tarjoaa lisäksi maantie-, lento-, meri- ja junarahtipalveluja, tullauspalveluja sekä logistiikkapalveluja verkkokauppiaille. Itella Venäjään kuuluvat myös Itella Connexions, joka on yksi Venäjän suurimmista suoramarkkinointiin erikoistuneista yrityksistä sekä MaxiPost, joka tarjoaa kuljetuspalveluita verkkokauppojen asiakkaille. MaxiPost ostettiin maaliskuussa 2016.

               

OpusCapita

OpusCapita tarjoaa yrityksille laajennettuja hankinnasta maksuun- ja tilauksesta kassaan-ratkaisuja. OpusCapitalla on globaali ekosysteemi, jossa ostajat, myyjät, pankit ja muut osapuolet ovat yhteydessä toisiinsa, tekevät transaktioita ja kasvavat. OpusCapitan palveluihin kuuluu myös taloushallinnon ja dokumenttivirtojen hallinnan ulkoistuspalvelut. OpusCapita toimii Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Sillä on yli 11 000 yritysasiakasta ja sen ohjelmistoja käytetään noin 50 maassa.

               

Muu toiminta ja kohdistamattomat erät

Toimintasegmenttien lisäksi Postilla on konsernin pääkonttoritoiminnot, keskitetyt tukitoiminnot sekä kiinteistöyhtiö Posti Kiinteistöt Oy, joka omistaa kiinteistöjä Suomessa ja tarjoaa kiinteistöjen hallintopalveluita liiketoiminnoille. Nämä keskitetyt toiminnot ja muut konsernitason kustannukset mukaanlukien rahoitustoiminta raportoidaan muuissa toiminnoissa ja kohdistamattomissa erissä.

               

Oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos

Posti esittää oikaistun käyttökatteen ja liiketuloksen, joista se on oikaissut eri kausien välistä vertailukepoisuutta parantaakseen olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Erityiserät sisältävät liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, yrityshankintojen ehdollisten kauppahintaerien muutokset sekä muut olennaiset erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

               

2016

             

miljoonaa euroa

Posti-, paketti- ja logistiikka-palvelut

Itella

Venäjä

Opus-

Capita

Segmentit

yhteensä

Muu

toiminta ja

kohdista-

mattomat

Elimi-

noinnit

Konserni yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle

1 272,2

104,6

230,7

1 607,5

0,1

 

1 607,6

Segmenttien välinen myynti

-49,4

0,0

-9,4

-58,9

-5,0

-63,9

 

Liikevaihto

1 321,6

104,6

240,1

1 666,4

5,1

-63,9

1 607,6

               

Käyttökate

76,9

3,9

12,2

93,0

23,1

 

116,0

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:

             

Henkilöstön uudelleenjärjestelyt

14,7

0,4

3,1

18,2

0,8

 

18,9

Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, voitto (-) /tappio (+)

0,0

0,0

-2,8

-2,8

-10,6

 

-13,4

Varaukset tappiollisista sopimuksista

0,0

-1,7

1,6

0,0

0,0

 

0,0

Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa

0,0

0,0

4,1

4,1

0,0

 

4,1

Muut erityiserät

-0,6

0,0

0,8

0,2

0,9

 

1,1

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä

14,1

-1,3

6,8

19,7

-9,0

 

10,7

Oikaistu käyttökate

91,0

2,6

19,1

112,6

14,1

 

126,7

               

Liiketulos

34,6

-2,7

-1,4

30,5

0,2

 

30,7

Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:

             

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät

14,1

-1,3

6,8

19,7

-9,0

 

10,7

Arvonalentumiset

0,0

0,0

4,3

4,3

1,4

 

5,7

Erityiserät yhteensä

14,1

-1,3

11,1

23,9

-7,5

 

16,4

Oikaistu liiketulos

48,7

-4,0

9,7

54,4

-7,3

 

47,1

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-1,2

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja

           

29,5

               

Varat

537,4

153,5

202,4

893,3

299,9

-7,6

1 185,6

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

           

0,0

Velat

329,6

23,0

47,5

400,1

184,6

-7,6

577,2

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat

           

0,0

               

Investoinnit

31,6

4,7

38,5

74,8

25,6

 

100,4

Poistot

42,2

6,5

9,4

58,1

21,2

 

79,2

Arvonalentumiset

0,1

0,0

4,3

4,4

1,6

 

6,1

Henkilöstö kauden lopussa

15 455

2 389

2 051

19 895

602

 

20 497

2015, oikaistu

             

miljoonaa euroa

Posti-, paketti- ja logistiikka-palvelut

Itella

Venäjä

Opus-

Capita

Segmentit

yhteensä

Muu

toiminta ja

kohdista-

mattomat

Elimi-

noinnit

Konserni yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle

1 285,2

118,8

245,2

1 649,2

-0,1

 

1 649,1

Segmenttien välinen myynti

-52,6

0,0

-11,5

-64,1

-8,7

-72,9

 

Liikevaihto

1 337,8

118,9

256,7

1 713,3

8,7

-72,9

1 649,1

               

Käyttökate

80,9

-8,3

21,4

94,1

53,2

 

147,2

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:

             

Henkilöstön uudelleenjärjestelyt

6,9

0,6

0,9

8,4

0,0

 

8,5

Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, voitto (-) /tappio (+)

1,2

0,0

0,0

1,2

-40,8

 

-39,6

Varaukset tappiollisista sopimuksista

0,7

11,7

0,0

12,4

0,0

 

12,4

Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa

0,0

0,0

-1,3

-1,3

0,0

 

-1,3

Muut erityiserät

0,6

0,0

0,5

1,1

-0,2

 

0,9

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä

9,4

12,4

0,2

22,0

-41,0

 

-19,1

Oikaistu käyttökate

90,3

4,1

21,6

116,0

12,1

 

128,2

               

Liiketulos

38,7

-25,0

13,3

27,0

27,8

 

54,8

Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:

             

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät

9,4

12,4

0,2

22,0

-41,0

 

-19,1

Arvonalentumiset

1,1

7,5

1,1

9,6

2,3

 

11,9

Erityiserät yhteensä

10,5

19,9

1,2

31,6

-38,8

 

-7,2

Oikaistu liiketulos

49,2

-5,1

14,5

58,6

-11,0

 

47,6

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-12,5

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja

           

42,3

               

Varat

552,4

126,1

172,7

851,2

462,2

-5,1

1 311,9

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

   

3,6

     

3,6

Velat

312,6

27,0

36,1

375,7

357,2

-5,1

728,7

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat

   

1,0

     

1,0

               

Investoinnit

29,1

2,9

15,4

47,4

19,4

 

66,8

Poistot

41,1

9,2

7,1

57,4

23,1

 

80,5

Arvonalentumiset

1,1

7,5

1,1

9,6

2,3

 

11,9

Henkilöstö kauden lopussa

16 200

2 646

2 178

21 024

574

 

21 598

2014, oikaistu

             

miljoonaa euroa

Posti-, paketti- ja logistiikka-palvelut

Itella

Venäjä

Opus-

Capita

Segmentit

yhteensä

Muu

toiminta ja

kohdista-

mattomat

Elimi-

noinnit

Konserni yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle

1 448,0

171,7

246,8

1 866,5

0,6

 

1 867,1

Segmenttien välinen myynti

-52,2

-0,4

-12,8

-65,4

-39,2

-104,6

 

Liikevaihto

1 500,2

172,0

259,6

1 931,9

39,9

-104,6

1 867,1

               

Käyttökate

58,5

16,2

19,9

94,7

9,3

 

104,0

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:

             

Henkilöstön uudelleenjärjestelyt

22,7

0,1

2,5

25,3

0,6

 

25,8

Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, voitto (-) /tappio (+)

-1,3

0,0

0,0

-1,3

0,0

 

-1,3

Varaukset tappiollisista sopimuksista

0,8

0,0

0,6

1,4

0,0

 

1,4

Muut erityiserät

4,6

0,0

3,6

8,1

7,0

 

15,1

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä

26,8

0,1

6,6

33,5

7,6

 

41,0

Oikaistu käyttökate

85,3

16,3

26,6

128,2

16,9

 

145,1

               

Liiketulos

16,9

2,4

12,7

31,9

-18,4

 

13,5

Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:

             

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät

26,8

0,1

6,6

33,5

7,6

 

41,0

Arvonalentumiset

3,2

 

0,7

3,9

   

3,9

Erityiserät yhteensä

30,0

0,1

7,3

37,4

7,6

 

44,9

Oikaistu liiketulos

46,9

2,5

20,0

69,4

-10,8

 

58,6

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-10,4

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja

           

3,2

               

Varat

714,6

149,4

171,5

1 035,5

253,3

-5,4

1 298,1

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

       

14,7

 

14,7

Velat

337,5

22,2

42,1

401,8

348,2

-5,4

744,6

               
               

Investoinnit

32,8

3,7

10,9

47,3

16,3

 

63,6

Poistot

37,9

13,8

6,6

58,3

27,7

 

86,0

Arvonalentumiset

3,7

0,0

0,7

4,4

0,0

 

4,4

Henkilöstö kauden lopussa

17 500

2 920

2 292

22 712

577

 

23 289

               

Maantieteelliset alueet

Konserni toimii neljällä maantieteellisellä alueella: Suomi, Skandinavia, Venäjä sekä muut maat. Maantieteellisten alueiden liikevaihto määritellään konsernin ulkoisen asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat esitetään niiden sijaintimaan mukaan ja ne sisältävät pitkäaikaiset varat pois lukien konserniliikearvon, laskennalliset verosaamiset ja rahoitusinstrumentit. Yksittäisenä maana vain Suomi muodostaa olennaisen osan konsernin liikevaihdosta. Konsernin asiakaskunta koostuu laajasta määrästä asiakkaita useilla markkina-alueilla eikä yhdenkään asiakkaan liikevaihto edusta merkittävää osaa konsernin liikevaihdosta.

               

2016

             

miljoonaa euroa

   

Suomi

Skandi-

navia

Venäjä

Muut maat

Yhteensä

Liikevaihto

   

1 261,9

133,2

104,6

107,7

1 607,6

Pitkäaikaiset varat

   

294,2

5,0

110,5

27,3

437,0

               

2015

             

miljoonaa euroa

   

Suomi

Skandi-

navia

Venäjä

Muut maat

Yhteensä

Liikevaihto

   

1 264,1

140,4

118,5

126,1

1 649,1

Pitkäaikaiset varat

   

362,4

5,3

90,8

15,0

473,5

               

2014

             

miljoonaa euroa

   

Suomi

Skandi-

navia

Venäjä

Muut maat

Yhteensä

Liikevaihto

   

1 367,2

211,5

171,8

116,5

1 867,1

Pitkäaikaiset varat

   

456,8

19,3

114,9

16,4

607,4

               
               

Tulovirrat

             
               

miljoonaa euroa

       

2016

2015

2014

Palvelujen myynti

       

1 583,4

1 625,4

1 840,3

Tavarojen myynti

       

14,6

13,5

16,4

Lisenssien myynti

       

9,7

10,2

10,5

Yhteensä

       

1 607,6

1 649,1

1 867,1