Vuosikertomus 2016

10. Aineettomat hyödykkeet


2016

     

miljoonaa euroa

Liikearvo

Aineettomat

oikeudet

Kehittämis-

menot

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1.

249,1

219,4

30,3

15,2

264,9

Kurssierot ja muut oikaisut

-2,8

-0,3

  

-0,3

Yrityshankinnat

30,5

18,1

0,212

 

18,3

Yritysmyynnit

    

0,0

Lisäykset

 

0,6

2,9

11,1

14,5

Vähennykset

    

0,0

Siirrot erien välillä

 

12,6

4,3

-16,9

0,0

Hankintameno 31.12.

276,8

250,5

37,6

9,4

297,5

      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-63,1

-183,3

-27,5

-3,4

-214,2

Kurssierot ja muut oikaisut

    

0,0

Yritysmyynnit

    

0,0

Tilikauden poistot

 

-16,9

-1,4

 

-18,3

Arvonalentumiset

  

-4,3

 

-4,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

    

0,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-63,1

-200,3

-33,2

-3,4

-236,8

      

Kirjanpitoarvo 1.1.

186,0

36,1

2,7

11,9

50,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

213,7

50,2

4,4

6,1

60,7

      

2015

     

miljoonaa euroa

Liikearvo

Aineettomat

oikeudet

Kehittämis-

menot

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1.

246,2

218,9

29,1

9,2

257,3

Kurssierot ja muut oikaisut

-0,2

-4,9

  

-4,9

Yrityshankinnat

3,1

2,6

  

2,6

Yritysmyynnit

    

0,0

Lisäykset

 

8,4

0,1

8,1

16,6

Vähennykset

 

-6,7

  

-6,7

Siirrot erien välillä

 

1,0

1,1

-2,1

0,0

Hankintameno 31.12.

249,1

219,4

30,3

15,2

264,9

      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-63,1

-168,9

-25,6

-3,4

-197,9

Kurssierot ja muut oikaisut

 

1,9

  

1,9

Yritysmyynnit

    

0,0

Tilikauden poistot

 

-15,2

-0,9

 

-16,1

Arvonalentumiset

 

-7,6

-1,1

 

-8,6

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

6,6

  

6,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-63,1

-183,3

-27,5

-3,4

-214,2

      

Kirjanpitoarvo 1.1.

183,1

50,0

3,5

5,9

59,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

186,0

36,1

2,7

11,9

50,7

      

2014

     

miljoonaa euroa

Liikearvo

Aineettomat

oikeudet

Kehittämis-

menot

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1.

238,3

238,1

26,1

9,1

273,3

Kurssierot ja muut oikaisut

3,7

-16,8

  

-16,8

Yrityshankinnat

4,2

1,1

  

1,1

Lisäykset

 

4,2

 

8,3

12,4

Vähennykset

 

-12,7

  

-12,7

Siirrot erien välillä

 

5,1

3,0

-8,1

0,0

Hankintameno 31.12.

246,2

218,9

29,1

9,2

257,3

      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-58,3

-174,7

-25,1

-3,4

-203,2

Kurssierot ja muut oikaisut

-4,8

10,6

  

10,6

Tilikauden poistot

 

-16,0

-0,5

 

-16,6

Arvonalentumiset

 

-1,4

  

-1,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

12,7

  

12,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-63,1

-168,9

-25,6

-3,4

-197,9

      

Kirjanpitoarvo 1.1.

180,0

63,4

1,0

5,8

70,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

183,1

50,0

3,5

5,9

59,4

      

Aineettomat oikeudet sisältävät liiketoimintojen yhdistämisessä hankittuja asiakassuhteita sekä lisenssejä ja sovelluksia.

      

Liikearvo ja arvonalentumistestaukset

Posti on tehnyt merkittäviä investointeja liikearvoon sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuten IT-järjestelmiin, lisensseihin, hankittuihin tavaramerkkeihin ja asiakassuhteisiin samoin kuin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, jotka pääasiassa koostuvat ajoneuvoista ja tuotantokoneista. Merkittävin vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena oleva liikearvo kohdistuu OpusCapitaan, joka on yksi Postin liikearvoa sisältävistä rahavirtaa tuottavista yksiköstä. Liikearvo ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos arvon alentumisesta on viitteitä, kun taas muille omaisuuserille tehdään arvonalentumistesti silloin, kun olosuhteet antavat viitteitä mahdollisesta arvon alentumisesta.

      

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvon alentumisen määrittämiseen kuuluu, että käytetään arvioita ja se on yksi johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet. Tämä on kuvattu laatimisperiaatteissa kappaleessa "Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät".

      

Liikearvot on kohdistettu konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU) seuraavasti:

      

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014 *)

Postipalvelut

  

44,1

44,1

44,1

OpusCapita

  

122,7

107,1

104,1

Paketti- ja kuljetuspalvelut

  

32,7

21,8

22,0

Toimitusketjuratkaisut

  

12,9

12,9

12,9

MaxiPost

  

1,2

0,0

0,0

Yhteensä

  

213,7

186,0

183,1

*) Vertailutiedot muutettu vastaamaan uutta rahavirtaa tuottavien yksiköiden rakennetta.

      

Liikearvon arvonalentumistestauksen tulos 2016

Posti on tehnyt vuosittaisen arvonalentumistestauksen jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon liittyi liikearvoa. Konsernilla ei ole muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Testauksessa ei todettu arvonalentumista.

      

Arvonalentumistestaus ja herkkyysanalyysi

Arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Käyttöarvo on laskettu ennustettujen diskontattujen rahavirtojen perusteella. Ennusteet laaditaan viiden vuoden ajanjaksolle ja ne pohjautuvat johdon hyväksymiin nykyisen liiketoimintarakenteen mukaisiin strategisiin suunnitelmiin ja niissä käytettyihin oletuksiin liiketoimintaympäristön kehityksestä. Tärkeimpiä kassavirtaennusteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat arviot markkinoiden pitkän aikavälin kasvusta, markkina-asemista sekä kannattavuustasosta. Laskelmissa investoinnit ovat tavanomaisia korvausinvestointeja. Valuuttakursseina käytetään testausajankohdan eurokursseja.

      

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden viiden vuoden jälkeinen päätearvo perustuu maltilliseen 1,0 %:n kasvuun (2015: 1,0 %, 2014: 1,1 %). Tästä poikkeuksena Postipalvelut, joissa päätearvon laskennassa käytettiin -5 %:n (2015: -5 %, 2014: -5 %) kasvuolettamaa johtuen paperisten lähetysten volyymien odotetusta laskusta tulevaisuudessa, ja MaxiPost, jossa kasvuolettama oli 3 % (2015 ja 2014: n/a), mikä heijastelee Venäjän korkeampaa inflaatiota.

      

Diskonttauskorkona on käytetty jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja. Korossa huomioidaan kullekin rahavirtaa tuottavalle yksikölle tyypilliset riskitekijät. Diskonttauskorot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pääasiassa Suomen korkeamman markkinariskipreemion vuoksi.

      

Keskeiset tulokset ja testauksessa käytetyt parametrit

      

2016

     
 

Käyttöarvo

ylittää

kirjanpito-

arvon, milj.euroa

Liikevoitto-

marginaali

keskimää-

rin, %

Termi-

naali-

kasvu, %

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut

299

8,3

-5,0

7,1

7,0

OpusCapita

64

5,4

1,0

9,3

7,6

Paketti- ja kuljetuspalvelut

127

2,0

1,0

7,0

2,6

Toimitusketjuratkaisut

13

3,0

1,0

7,0

5,2

MaxiPost

3

1,8

3,0

14,5

11,7

      

2015

     
 

Käyttöarvo

ylittää

kirjanpito-

arvon, milj.euroa

Liikevoitto-

marginaali

keskimää-

rin, %

Termi-

naali-

kasvu, %

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut

460

8,6

-5,0

6,8

7,0

OpusCapita

172

6,4

1,0

8,2

8,2

Paketti- ja kuljetuspalvelut

296

1,1

1,0

7,2

2,6

Toimitusketjuratkaisut

92

10,3

1,0

6,9

11,9

      

2014

     
 

Käyttöarvo

ylittää

kirjanpito-

arvon, milj.euroa

Liikevoitto-

marginaali

keskimää-

rin, %

Termi-

naali-

kasvu, %

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut

229

8,3

-5,0

6,9

5,0

OpusCapita

359

9,8

2,0

7,6

10,5

Paketti- ja kuljetuspalvelut

109

-2,2

2,0

6,8

3,0

Toimitusketjuratkaisut

29

7,7

2,0

7,0

7,8

      

Vertailutiedot muutettu vastaamaan vuoden 2015 rahavirtaa tuottavien yksiköiden rakennetta.

      

Herkkyysanalyysi on suoritetty niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joilla konsernin arvion mukaan kohtuullisen mahdollinen muutos keskeisissä olettamissa voisi johtaa arvonalentumiskirjaukseen. Analyysi tehtiin tutkimalla, millä keskeisten parametrien arvoilla kirjanpitoarvo olisi yhtä suuri kuin käyttöarvo. Suoritetuissa analyyseissa parametreina olivat diskonttokorko ja liikevoittomarginaali terminaalivuotena. Analyysi suoritettiin muuttamalla yksittäisen parametrin arvoa muiden ollessa ennallaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne parametrien raja-arvot, joilla kirjanpitoarvo ja käyttöarvo ovat yhtä suuret.

      
    

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Toimitusketjuratkaisut

   

8,4

4,3

OpusCapita

   

12,5

4,5

 

     

Postipalvelut-, Paketti- ja kuljetuspalvelut ja MaxiPost-yksiköiden osalta ei ole tehty herkkyysanalyysia, koska johto on arvioinut testauslaskelmien keskeisiä olettamia ja niiden mahdollisia muutoksia eikä ole tunnistanut sellaista kohtuullisen mahdollista muutosta olettamissa, joka voisi johtaa siihen, että rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasearvot ylittäisivät niiden käyttöarvon.