Vuosikertomus 2016

17. Oma pääoma


Osakkeet ja osakkeenomistajat

    

miljoonaa euroa

2016

2015

oikaistu

2014

oikaistu

Osakepääoma

70,0

70,0

70,0

Käyttörahasto

142,7

142,7

142,7

Käyvän arvon rahasto

0,1

0,1

0,2

Muuntoerot

-83,5

-103,6

-94,6

Kertyneet voittovarat

479,2

474,0

435,2

Oma pääoma yhteensä

608,4

583,2

553,5

    

Osakepääoma

   

Posti Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 on ollut 40 000 000 ja ne ovat Suomen valtion omistamat. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Posti Group Oyj:n osakepääoma on ollut 70 000 000 euroa kaikilla esitettävillä kausilla.  Kaikki liikkeellelasketut osakkeet on maksettu.

    

Käyttörahasto

   

Käyttörahasto on määrältään 142,7 miljoonaa euroa ja sisältää ylikurssirahastosta siirretyt varat. Rahasto luetaan osaksi konsernin emoyhtiön jakokelpoisia varoja.

    

Käyvän arvon rahasto

   

Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien rahoitusvarojen ja valuuttamääräisten rahavirtojen suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten käyvän arvon muutokset.

    

Muuntoero

   

Muuntoeroon sisältyy valuuttakurssiero, joka muodostuu ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten ja valuuttamääräisten nettosijoitusten muuntamisesta euroiksi.

    

Lisätietoja oman pääoman erien muutoksista on esitetty oman pääoman muutoslaskelmalla.

    

Voitonjakokelpoiset varat

   

Konsernin emoyhtiön Posti Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat

    

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Käyttörahasto

142,7

142,7

142,7

Kertyneet voittovarat

406,3

567,4

566,1

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

549,0

710,1

708,8