Vuosikertomus 2016

18. Eläkevelvoitteet


Eläkevelvoitteiden pääpiirteet

Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä eri maissa. Eläkejärjestelyt hoidetaan kunkin maan paikallisten määräysten ja käytännön mukaisesti. Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelmät liittyvät pääasiassa suomalaisiin lisäeläkkeisiin. Ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia ja otettu täydentämään lakisääteisiä eläkkeitä. Rahastoidut eläkejärjestelyt ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia ja järjestelyn varat ovat osa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuutta. Vakuutus kattaa vanhuuseläkkeen ja henkilökohtaiset etuudet määräytyvät yleensä työntekijän palkkatason sekä palvelusvuosien perusteella.

      

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt altistavat konsernin useille eri riskeille. Yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen tuoton aleneminen kasvattaa järjestelystä aiheutuvia velkoja, sillä käytetyt diskonttokorot määritellään yrityslainojen tuottoja käyttäen. Suurin osa järjestelyjen velvoitteista liittyy elinikäisten etuuksien tuottamiseen jäsenille, joten odotettavissa olevan eliniän nousu kasvattaa velvoitteita. Jotkin etuuspohjaiset järjestelyt on kytketty inflaatioon. Korkeampi inflaatio johtaa korkeampaan etuuspohjaisen järjestelyn nykyarvoon. Suurin osa järjestelyihin kuuluvista varoista on sellaisia, ettei inflaatio lainkaan vaikuta niihin. Tämä tarkoittaa, että inflaation kiihtyminen kasvattaa alijäämää.  

      

Taseen etuuspohjaisen eläkevelan määräytyminen

      

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo

  

80,2

77,0

92,3

Varojen käypä arvo

  

-68,3

-65,4

-76,1

Alijäämä

  

11,9

11,6

16,3

      

Tuloslaskelman etuuspohjaisen eläkekulun määräytyminen

      

Konsernin tuloslaskelma

     

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014

Tilikauden työsuoritteeseen perustuvat eläkemenot

  

0,0

0,1

0,3

Korkomenot

  

0,3

0,3

0,3

Yhteensä

  

0,3

0,4

0,6

      

Laaja tuloslaskelma

     

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)

  

0,0

-4,6

5,4

      

Velvoitteen nykyarvon muutokset

      

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014

Velvoite tilikauden alussa

77,0

92,3

80,6

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot

0,0

0,1

0,3

Korkomenot

1,7

1,6

0,5

Maksetut eläkkeet

-5,3

-5,7

-5,8

Yritysjärjestelyt

0,0

-

0,3

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista johtuen

8,4

-7,4

13,3

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuen

0,0

-2,7

-

Kokemusperäiset muutokset

-1,5

-1,0

3,2

Velvoite tilikauden lopussa

  

80,2

77,0

92,3

      

Järjestelyyn kuuluvien varojen muutokset

      

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden alussa

65,4

76,1

69,4

Korkotuotot

1,4

1,3

0,1

Maksetut eläkkeet

-5,3

-5,7

-5,8

Työnantajan suorittamat maksut

0,1

0,3

1,3

Järjestelyn varojen todellisen tuoton ja korkotuoton ero

6,8

-6,6

11,0

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden lopussa

  

68,3

65,4

76,1

      

Arvio seuraavan tilikauden etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen maksuista on 0,1 miljoonaa euroa.

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettu keskimääräinen voimassaoloaika on 10 vuotta.

      

Keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset ja niiden herkkyysanalyysi

      
   

2016

2015

2014

Diskonttokorko

  

1,01–1,51

2,25

1,75

Tulevaisuuden eläkkeiden korotusolettama

  

1,7–1,9

1,7

2,1

      
  

Nettovelvoitteen muutos

miljoonaa euroa

Olettaman

muutos

Olettaman kasvu

Olettaman

pienentyminen

Diskonttokorko

0,25 %

-0,5

-3,9 %

0,5

4,2 %

Eläkkeen kasvuolettama

0,25 %

1,8

15,5 %

-1,8

-14,8 %

      

miljoonaa euroa

 

Olettaman kasvu

yhdellä vuodella

Olettaman

pienentyminen

yhdellä vuodella

Elinikä

 

1,0

8,3 %

-0,9

-7,9 %

      

Herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.