Vuosikertomus 2016

20. Ostovelat ja muut korottomat velat


Muut pitkäaikaiset velat

   
    

miljoonaa euroa

2016

2015

oikaistu

2014

oikaistu

Saadut ennakot (tulouttamaton liikevaihto)

16,8

16,6

16,7

Muut velat

7,7

6,2

6,5

Muut siirtovelat

6,1

4,1

4,9

Yhteensä

30,6

26,9

28,0

    

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat

   
    

miljoonaa euroa

2016

2015

oikaistu

2014

oikaistu

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat:

   

Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa

 

0,9

0,9

Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa

0,0

-

-

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat:

   

Ostovelat

70,9

59,5

51,0

Saadut ennakot ja tulouttamaton liikevaihto

60,0

51,7

50,6

Jaksotetut henkilöstökulut

119,2

125,0

148,0

Muut siirtovelat

53,0

47,9

47,7

Muut velat

54,9

48,7

56,3

Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä

358,1

333,7

354,4

    

Saatuihin ennakoihin sisältyy tulouttamaton liikevaihto asiakkaiden tulevaa käyttöä varten ostamista postimerkeistä, postimaksukoneiden saldoista ja ennakkoon maksetuista kirjekuorista. Tulouttamattoman liikevaihdon määrä perustuu tilastollisiin malleihin ja tutkimuksiin. Menetelmää on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa kappaleessa "Tuloutusperiaatteet". Pitkä- ja lyhytaikaisen velan määrä tilinpäätöshetkellä oli 27,0 (2015: 28,3, 2014: 27,1) miljoonaa euroa.

    

Merkittävin muihin siirtovelkoihin sisältyvä erä on arvioidut päätemaksuvelat muille postihallinnoille 19,1 (2015: 23,9, 2014: 10,0) miljoonaa euroa. Muutoin erään sisältyy tavanomaisia kulujaksotuksia.