Vuosikertomus 2016

23. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut sekä ehdolliset velat


miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Omasta puolesta annetut vakuudet:

   
 

Pankkitakaukset

3,9

6,0

7,5

 

Takaukset

4,2

3,9

4,0

 

Pantit

0,2

0,9

0,8

Yhteensä

8,3

10,9

12,2

     

Oikeudenkäynnit

Vuosina 2011 ja 2012 seitsemän rahoitusalan laitosta nosti kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2004 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustuu väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen.

     

Posti on nostanut regressikanteen Suomen valtiota vastaan vaatien valtiota korvaamaan Postille rahoitusalan laitosten vireille panemassa oikeudenkäynnissä Postin mahdollisesti maksettavaksi määrättävät summat. Regressikanteen käsittely on lepäämässä rahoitusalan laitosten kanteen käsittelyn päättymiseen saakka.

     

Helsingin käräjäoikeus teki 18.9.2015 Postin kannalta myönteisen päätöksen asiassa ja hylkäsi rahoitusalan laitosten kanteet kokonaisuudessaan. Kantajat ovat yhtä lukuun ottamatta valittaneet päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeudessa vaadittavien korvausten määrä on yhteensä noin 99,2 miljoonaa euroa ja niille vaatimusten mukaisten korkojen määrä 31.12.2016 on noin 54,1 miljoonaa euroa.  

     

Lopullisten päätösten saaminen oikeudenkäynneissä voi kestää useita vuosia. Posti katsoo, että kantajien väitteet ovat perusteettomia, eikä ole kirjannut saamisia eikä varauksia tilinpäätökseensä esitettyjen vaatimusten perusteella.

     

Muut ehdolliset velat

Konsernilla on ympäristövastuu Pohjois-Pasilassa sijaitsevien tonttien maa-alueen puhdistamisesta saadun ympäristöluvan mukaisesti. Vastuu on arviolta 19,9 miljoonaa euroa ja se realisoituu mikäli tontteja aletaan rakentaa.