Vuosikertomus 2016

24. Lähipiiritapahtumat

 

Lähipiiriin kuuluviksi luokitellaan sellaiset osapuolet, joilla on mahdollisuus käyttää päätöksentekovaltaa, huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määrysvaltaa toisen osapuolen taloudellisissa tai toiminnallisissa päätöksissä. Postin lähipiiriin kuuluvat Yhtiön tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja yhteiset toiminnot sekä Yhtiön osakkeenomistaja, Suomen valtio. Lähipiiriin kuuluvat myös Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoimintaryhmien johtoryhmien jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä. Myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa olevat yhteisöt sisältyvät lähipiiriin.

       

Ylimmän johdon muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Ylimmälle johdolle ei ole annettu rahalainoja. Liiketapahtumat lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden, kuten osakkuusyhtiöiden ja myös muiden valtio-omisteisten yhtiöiden kanssa, käydään markkinaehtoisesti. Postilla ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia ylimmän johdon henkilöiden tai heidän lähipiirinsä kanssa. Konsernilla on liikesuhteita valtio-omistajaan sidoksissa olevien yhteisöjen kanssa. Tilikaudella konsernilla ei ole ollut näiden yhteisöjen sellaisia liiketoimia, jotka yksittäin tai yhdessä tarkasteltuna muodostuisivat rahamäärältään tai laadultaan merkittäviksi.

       

Liiketoimet lähipiirin kanssa

     

Myynnit ja ostot sekä avoimet saatavat ja velat lähipiirin kanssa koostuvat liiketoimista osakkuusyhtiöiden kanssa.

       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Myynnit

2,5

2,5

2,8

Myynti- ja muut saamiset

0,3

0,6

0,6

       

Johdon palkat ja palkkiot

     
       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Toimitusjohtaja

0,7

0,6

0,6

Johtoryhmän jäsenet

2,2

2,1

1,5

Hallituksen jäsenet

0,4

0,3

0,3

Hallintoneuvoston jäsenet

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

3,3

3,0

2,4

       

Johdon eläkesitoumukset

     

Vuoden 2012 jälkeen nimitetyillä johtoryhmäjäsenillä ei ole lisäeläkettä. Tätä ennen nimetyillä johtoryhmäjäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke, jonka eläkeikä on TyEL:n mukainen.

       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt

0,2

0,2

0,1

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

0,0

0,0

0,3

       

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot

     
       

tuhatta euroa

2016

2015

2014

Arto Hiltunen (pj.)

63,6

52,8

55,8

Petri Järvinen *)

45,0

33,6

28,4

Petri Kokko *)

44,4

33,0

29,0

Jussi Kuutsa

46,8

33,6

36,6

Timo Löyttyniemi **)

-

-

7,7

Kirsi Nuotto ***)

45,0

26,4

-

Ilpo Nuutinen **)

-

-

8,3

Päivi Pesola ******)

14,2

36,6

39,6

Marja Pokela *)

46,8

33,6

29,0

Arja Talma *****)

33,3

   

Maarit Toivanen-Koivisto **)

-

-

8,3

Riitta Savonlahti ****)

-

7,8

36,0

Suvi-Anne Siimes

45,0

33,6

36,0

Yhteensä

384,1

291,0

314,6

 

*) hallituksessa 25.3.2014 alkaen   

**) hallituksessa 25.3.2014 saakka  

***) hallituksessa 18.3.2015 alkaen

****) hallituksessa 18.3.2015 saakka

*****) hallituksessa 23.3.2016 alkaen

******) hallituksessa 23.3.2016 saakka