Vuosikertomus 2016

7. Poistot ja arvonalentumiset

 

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Poistot aineettomista hyödykkeistä

     

Kehittämismenot

1,4

0,9

0,5

Aineettomat oikeudet

16,9

15,2

17,1

Yhteensä

18,3

16,1

17,7

       

Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä

     

Arvonalentumiset aineettomista oikeuksista

4,3

8,6

2,1

Yhteensä

4,3

8,6

2,1

       

Poistot aineellisista hyödykkeistä

     

Rakennukset ja rakennelmat

14,4

17,3

22,4

Sijoituskiinteistöt

0,3

0,2

0,7

Koneet ja kalusto

32,2

33,6

33,7

Rahoitusleasingsopimuksella vuokratut hyödykkeet

13,3

12,4

10,6

Muut aineelliset hyödykkeet

0,7

0,8

1,0

Yhteensä

61,0

64,4

68,4

       

Arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä

     

Arvonalentuminen koneista ja kalustoista

0,3

0,0

-

Arvonalentuminen maa- ja vesialueista

-

0,3

-

Arvonalentuminen rakennuksista

1,5

2,9

2,4

Yhteensä

1,8

3,3

2,4

       

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

85,3

92,4

90,4

       

Vuonna 2016 arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä sisältävät OpusCapitan ohjelmistotuotteiden aktivoitujen kehitysmenojen arvonalentumiset. Vuonna 2015 merkittävin osa arvonalennuksista kohdistui Venäjän asiakassuhteisiin, jotka kirjattiin kokonaisuudessaan kuluksi. Käyvän arvon määritys perustuu tietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (taso 3).

       

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta. Liikearvosta ei ole kirjattu arvonalentumisia vuosina 2016, 2015 tai 2014.

       

Liikearvon arvonalentumistestauksesta on annettu lisätietoa liitetiedossa 10.