Vuosikertomus 2016

Henkilöstö

Osaamisen kehittäminen

Posti on yksi Suomen suurimmista yritystyönantajaista. Posti haluaa olla toimialansa paras työnantaja, joka noudattaa yhteisiä arvoja kaikessa toiminnassaan. Työyhteisönä Posti on tasavertainen, kansainvälinen, monimuotoinen ja erilaisia ihmisiä arvostava.

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa ja uutta kasvua haettaessa ilmenee uusia osaamisvaatimuksia. Posti kehittää henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Tarpeita kartoitetaan henkilökohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Postin onnistuneen ja tuloksellisen toiminnan lähtökohtana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Työssä kehittymistä tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia oppia uusia taitoja työn kautta, tukemalla itseopiskelua sekä järjestämällä erilaisia valmennuksia. Digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää uutta tietotaitoa, uuden oppimista sekä kykyä mukautua nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Esimies- ja asiantuntijatasolla panostetaan erityisesti muutosjohtamisen tukemiseen. Tuotannossa jatketaan esimiesten lähijohtamisen valmennusohjelmaa. Ohjelmassa panostetaan alueellisuuteen ja koulutettavien teemojen ajankohtaisuuteen. Hyvä johtaminen näkyy tuottavuuden parantumisen lisäksi ihmisten sitoutumisessa, hyvinvoinnissa ja osaamisen kehittymisessä.

Palvelumuotoilun keinoin

Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun kyvykkyyden kehittäminen tukee Postin liiketoiminnan ja organisaation strategisia tavoitteita. Posti tarjoaa markkinoille tuotteita ja prosesseja, jotka on kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa ja joille on siten olemassa selkeä asiakas- ja liiketoimintatarve. Olemassa olevia tuotteita kehitetään samalla periaatteella. Parempi asiakaskokemus auttaa erottautumaan kilpailijoista.

Palvelumuotoilun kehittämisohjelmissa jokaiselle projektille on muodostettu alusta alkaen moniosaajatiimi. Näin kehitettävää palvelua tulee tarkasteltua eri näkökulmista. Osallistaminen myös sitouttaa eri funktiot kehitettävään palveluun paremmin. Asiakashaastattelut kehittämisprosessin eri vaiheissa ovat olennainen osa projektia. Noin 100 postilaista on osallistunut palvelumuotoilukoulutukseen vuoden 2016 aikana. Lisäksi yli 10 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta on osallistunut kehitettävien palvelujen haastatteluihin.

Palvelumuotoilun kehittämisohjelmissa ovat syntyneet muun muassa Ulkoilukaveri, Helposti-koodi ja Posti.fi -postittajan ohjesivusto sekä kehitetty Ruuan verkkokaupan konseptia. Uusia ideoita työstetään myös liiketoiminnoissa.

Henkilöstövastuun tunnusluvut

Postin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 20 497 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli konsernissa 20 632 ja Suomessa 16 160.

Koko henkilöstöstä 81 prosenttia on työehtosopimusten piirissä. Suomessa 99 prosenttia henkilöstöstä on työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä ei ole tehty sitovia työehtosopimuksia. Työsuojelutoimikunnassa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta on 78 prosenttia. Suomessa naisten ja miesten peruspalkkojen suhde oli 97 prosenttia.

Toimipaikkojen määrä


 

2016

2015

Suomi

563

596

Venäjä

15

21

Muut maat

25

30

Yhteensä

603

647

    

Henkilöstö maittain 31.12.2016


 

2016

2015

Suomi

16 052

16 874

Venäjä

2 553

2 809

Puola

620

568

Ruotsi

229

260

Viro

378

419

Norja

144

157

Tanska

0

0

Latvia

94

164

Liettua

278

259

Saksa

146

88

Muut (USA)

3

0

Yhteensä

20 497

21 598

   
Naisten osuus konsernissa oli 38 prosenttia ja miesten 62 prosenttia. Postin hallintoneuvostossa on 12 jäsentä, hallituksessa 8 jäsentä, johtoryhmässä 9 jäsentä ja laajennetussa johtoryhmässä 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa ja hallituksessa naisia ja miehiä on ollut saman verran, johtoryhmissä on ollut enemmän miehiä.

Säännöllisten henkilökohtaisten kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä olevan henkilöstön osuus on noin 2 000 henkilöä. Keskustelut käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suomessa tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilöiden kanssa käydään edellisen vuoden saavutukset ja tulevan vuoden tavoitteet läpi ryhmittäin kerran vuodessa. Tämän lisäksi käydään henkilökohtainen keskustelu liittyen henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin.

Posti vastaanotti vuoden aikana 30 100 työhakemusta. Suomessa Posti solmi 289 uutta vakituista työsuhdetta (yrityskaupat eivät sisälly lukuun). Kausivaihtelu Postissa on voimakasta. Eniten kausityöntekijöitä on kesällä ja jouluna. Posti tarjosi kesätyöpaikan 2 500 henkilölle. Joulun aikaan Posti työllisti 3 200 kausiapulaista eri puolilla Suomea. Suurin osa kausiapulaisista työskenteli postin jakelussa, lajittelussa ja kuljetuksessa.

Seuraavissa taulukoissa ja kuvissa on esitetty henkilöstön lähtövaihtuvuus Suomessa, työsuhteiden jakauma, työuran pituus sekä ikärakenne.

Lähtövaihtuvuus Suomi


Lähtövaihtuvuus, Suomi

Lähtövaihtuvuus

Naiset

19,2 %

alle 25-vuotiaat

29,8 %

25–34-vuotiaat

18,1 %

35–44-vuotiaat

13,8 %

45–54-vuotiaat

10,1 %

55-vuotiaat tai vanhemmat

32,3 %

Miehet

12,7 %

alle 25-vuotiaat

27,8 %

25–34-vuotiaat

15,7 %

35–44-vuotiaat

10,7 %

45–54-vuotiaat

4,4 %

55-vuotiaat tai vanhemmat

19,1 %

Kaikki yhteensä

14,9 %

  

Kokonaislähtövaihtuvuus 14,9 % (ilman kausityöntekijöitä)