Vuosikertomus 2016

Työturvallisuus ja -hyvinvointi

Matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Posti panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin. Postin tavoitteena on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista siten, että työntekijät ovat motivoituneita ja voivat hyvin. Työhyvinvoinnin käytännön toteuttaminen on osa esimiesten jokapäiväistä työtä. Jokainen postilainen on osaltaan vastuussa omasta hyvinvoinnista ja työyhteisönsä henkisestä hyvinvoinnista.

Postin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Työturvallisuuden edistämisessä ennakoiva työ on keskiössä. Tapaturmien ehkäiseminen on meidän kaikkien vastuullamme.

Säästä riippumatta posti jaetaan viitenä päivänä viikossa. Työtapaturmia sattuu edelleen valitettavan paljon. Vuonna 2016 tilastoitiin 1 845 tapaturmaa (vuonna 2015: 2 072). Luvut pitävät sisällään työpaikalla sekä työmatkalla sattuneet poissaoloon johtaneet tapaturmat.

Työturvallisuuden parantaminen ja edistäminen ovat tärkeitä kehityskohteita Postissa. Työtä tehdään johdonmukaisesti kolmella osa-alueella:

  1. Systemaattisuus työturvallisuuden johtamisessa
  2. Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  3. Menettelyt, työtavat ja työkalut

Postin tavoitteena on terveellinen ja tapaturmaton työpaikka. Työturvallisuuden johtaminen on turvallisuustavoitteiden edellytys. Osaamisen ja tiedostamisen myötä parhaat toimintatavat vahvistuvat. Myös kulttuuri kehittyy. Oikeilla työkaluilla varmistetaan työn sujuvuus. Posti on sitoutunut seuraaviin viiteen työturvallisuuden periaatteeseen:

  1. Turvallisuus ensin
  2. Postin johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuusjohtamisesta
  3. Turvallisuus alkaa minusta
  4. Koko organisaatio on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi
  5. Turvallisuustyö Postissa on johdonmukaista ja järjestelmällistä

Toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen

Turvallinen toimintaympäristö perustuu turvallisuusriskien hallintaan. Työpaikkaselvitykset ja riskiarvioinnit ovat jatkuvaa tekemistä.

Postissa on otettu käyttöön Posti-tasoiset minimivaatimukset systemaattisuuden parantamiseksi sekä työmenetelmien yhtenäistämiseksi. Näiden noudattamista arvioidaan sisäisten arviointiprosessien avulla.

Vuonna 2015 Posti aloitti yhdessä Markkinointi-instituutin kanssa työturvallisuusjohtamiseen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän JET-koulutuksen. Ensimmäinen ryhmä valmistui syksyllä 2016, toinen ryhmä aloittaa keväällä 2017. Koulutus on suunnattu esimiehille ja toiminnan päälliköille. Ohjelman parhaita puolia ovat ammatillisen tutkinnon suorittaminen osallistujille sekä tuloksien näkyminen koko työyhteisössä.

Ohjelman tulokset näkyvät koko työyhteisössä. Ohjelmaan osallistujat edistävät ja vahvistavat osaltaan työturvallisuuden toimintatapoja ja rakentavat näin työturvallisuuskulttuuria.

Lisäksi vuonna 2016 aloitettiin Postille räätälöity työturvallisuuskoulutus. Koulutukseen osallistui yli 200 postilaista.

Vuonna 2016 päättyi Työsuojelurahaston tukema, Ilmatieteen laitoksen kaksivuotinen Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä -projekti, jossa käytettiin hyväksi muun muassa Postin tapaturmatietoja ja helsinkiläisten postityöntekijöiden havaintoja – he kun ovat liikkeellä joka päivä kelistä riippumatta. Projektissa olivat mukana Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos, Vaisala ja Posti. Sen tulokset julkaistaan Ilmatieteen laitoksen vuoden 2017 julkaisusarjassa. Posti on ollut mukana Pysy pystyssä -kampanjassa vuodesta 2012 alkaen. 

Tapaturmat

Postissa seurataan poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien osalta tapaturmataajuusmittaria (LTA 1; työtapaturma/miljoona työtuntia). Vuonna 2016 LTA1 oli 41. Luvussa on mukana työajalla sattuneet, vähintään päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat (OpusCapita ei sisälly lukuun). Työmatkatapaturmat mukaan luettuna työtapaturmia sattui 1 845 vuonna 2016, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.

Suuri osa (55 prosenttia) tapaturmista aiheuttaa lyhytkestoisen poissaolon työtehtävistä. Vuonna 2016 tapahtui 107 tapaturmaa, jotka aiheuttivat yli kuukauden poissaolon työtehtävistä (vuonna 2015: 131). Toisin sanoen, 6 prosenttia tapaturmista aiheutti pitkäaikaisen poissaolon työtehtävistä.

Tapaturmat ja sairauspoissaolot*

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

Sairauspoissaolot (%)

6,6

6,2

6,2

5,7

5,9

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat (kpl)

963

1 046

1 089

1 306

1 329

Tapaturmataajuus**

41,3

43,3

41

46,7

48,7

           

*) Konsernitaso Suomi     

**) Tapaturmataajuuslukuun ei sisälly OpusCapita

         
           
           

Terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen

Postissa otettiin syksyllä käyttöön OmaTyöterveys-puhelinpalvelu. Palvelua pilotoitiin tätä ennen vuoden ajan. Palaute on ollut positiivista sekä työntekijöiden että esimiesten puolelta. Positiivisen palautteen myötä toimintamalli otettiin käyttöön koko henkilöstön osalta. Puhelinpalvelussa ammattilaiset kartoittavat työntekijän tilanteen, antavat terveyteen liittyvää neuvontaa, myöntävät lyhyen sairauspoissaolon ja tarvittaessa ohjaavat työterveyshuollon vastaanotolle. Uuden palvelun myötä työntekijän ei tarvitse matkustaa sairaana käydäkseen työterveyshuollossa.

Kaikki Postin esimiehet saivat käyttöönsä syksyllä EsimiesKompassi-järjestelmän poissaolohallinnan ja työkyvyn johtamisen tueksi. Järjestelmää pilotoitiin ensin vuoden ajan. Palaute on ollut positiivista, ja järjestelmästä on saatu konkreettista apua työkyvyn päivittäiseen johtamiseen.

Työterveyshuollon palvelujen ohella Posti tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia hyvinvoinnin palveluja. Näitä ovat erilaiset liikuntapalvelut ja omaehtoisen liikunnan tuki sekä työpaikkaruokailun tuki. Lisäksi Postissa on vuodesta 2006 ollut työhyvinvointisäätiö, jonka tarkoituksena on edistää Postin henkilöstön henkistä ja fyysistä työhyvinvointia. Säätiön toiminta jakaantuu työhyvinvointia parantaviin toimiin sekä tutkimustoimintaan. Säätiö järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, kuntoremontteja sekä aktiiviperhelomia.

Postissa toteutetaan parhaillaan esimiestyön muutosta työergonomian näkökulmasta. Posti pystyy parhaiten vaikuttamaan postinjakotyön kuormittavuuteen kehittämällä postinjaon apuvälineitä ja opastamalla oikeaoppiseen ja vaihtelevaan työtapaan.

Posti on jatkanut ergonomiaohjeiden ja -videoiden tekemistä vuonna 2016. Posti on teettänyt työergonomiaa ja työn kuormittavuutta mittaavia tutkimuksia.

Työkyvyttömyyseläkkeet ja eläköityminen*

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

Työkyvyttömyyseläkkeet

77

68

78

76

84

Osa-aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet

80

80

62

74

103

Työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä

157

148

140

150

187

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä

56,2

56

56,3

56,7

56,5

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä

61,4

62,5

62,5

60,9

60,7

Eläkkeelle siirtyneet

281

320

301

342

315

           

*) Konsernitaso Suomi

         
           
           

Ergo-laukkuEsimerkiksi Ergo-laukun erilaisten käyttötapojen vaikutusta työn fyysiseen kuormittavuuteen tutkittiin yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Tutkimuksessa hyödynnettiin sykemittausta, yläraajojen ja pään asentojen ja liikkeiden analyysiä, työn kuormittavuutta Borgin RPE -asteikolla, ajanmittausta sekä elektromyografiaa (EMG). Tuloksia viedään työtekijöiden hyödynnettäväksi sekä hyödynnetään myös yhteistyössä Postin työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.