Vuosikertomus 2016

Vastuullinen työnantaja

Postin Voice-nimellä tunnettu henkilöstökysely on suunnattu kaikille työntekijöille. Kysely toteutettiin syyskuussa Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kyselyyn vastasi 11 380 postilaista, mikä on 70 prosenttia henkilöstöstä (vuonna 2015: 62 prosenttia).

Kyselyn oleellisimmat mittarit ovat omistautumisindeksi (38 prosenttia, vuonna 2015: 47 prosenttia) ja suorituksen mahdollistamisindeksi (52 prosenttia, vuonna 2015: 58 prosenttia). Tulos kuvannee Postin murroskautta. Tulevaisuus koetaan epävarmaksi. Tuloksissa on kuitenkin eroja eri yksiköiden välillä. Posti on iso organisaatio, jossa on kova muutosvauhti.

Kyselyn tuloksia on käsitelty johtoryhmissä. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan nousi muutama yhteinen teema: tekemisen priorisointi, positiivisten asioiden esiintuominen, johdon jalkautuminen arkeen ja vuoropuhelun lisääminen organisaatiossa.

OpusCapitan henkilöstökysely painottaa enemmän kulttuurijohtamisen toteutumista käytännössä. Kysely toteutettiin syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi 1 633 henkilöä, mikä on 84 prosenttia henkilöstöstä (vuonna 2015: 81 prosenttia). Kyselyssä painotettiin uskottavuuden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, ylpeyden ja yhteishengen toteutumista yrityksessä. Kyselyssä väittämät arvioitiin asteikolla 1-5. Tulokset osoittavat väittämien kanssa lähes tai samaa mieltä olleiden määrän (asteikolla vastaukset 4 ja 5). Vuoden 2016 tulos, 65 prosenttia, parani edellisvuoden kyselystä (vuonna 2015: 61 prosenttia). Parannus on merkittävä ottaen huomioon yrityksen koon. OpusCapita vertaa onnistumistaan etenkin Euroopan suurimpiin monikansallisiin yrityksiin. Tavoitteena on nostaa onnistuminen yli 70 prosenttiin.

Uusi alku Uudella polulla

Kirje- ja lehtivolyymit laskevat jyrkästi sähköisen viestinnän seurauksena. Postin liiketoiminta on suuressa murroksessa. Posti on joutunut läpikäymään useita tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvia yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa. Vastuullisena työnantajana Posti panostaa henkilöstön selviämiseen muutostilanteessa. Postille on tärkeää etsiä ratkaisumalleja henkilöstövaikutuksiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Uusi polku -ohjelma on tammikuussa 2014 käynnistetty tukiohjelma Postin henkilöstölle. Vuoden 2016 loppuun mennessä ohjelmaan on hakenut kaikkiaan 2 523 postilaista, joista 1 782 on hyväksytty. Ohjelma on perustettu tarjoamaan taloudellista ja henkilökohtaista tukea postilaisille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan uutta urapolkua uuden työn, opiskelun tai yrittäjyyden kautta.

Posti seuraa aktiivisesti Uusi polku -ohjelman vaikuttavuutta siinä mukana olleisiin henkilöihin. Uuden ammatin on löytänyt 92 entistä postilaista. Vuoden aikana henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 1 383 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 417 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 39 henkilötyövuotta, Uusi polku -ohjelman kautta 857 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 70 henkilötyövuotta.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja

Kesätyöpaikkoihin saapui yhteensä 7 000 hakemusta, ja Posti tarjosi kesätyön noin 2 500 henkilölle eri puolilla Suomea. Suurin osa kesätyöntekijöistä työskenteli postin- ja lehdenjakelussa. Lisäksi heitä työskenteli lajittelussa, kuljetuksessa, varastoissa, asiakaspalvelussa ja hallinnossa.

Edellisvuosien tapaan Posti oli jälleen mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Sen myötä Posti on sitoutunut noudattamaan hyvän kesätyönantajan periaatteita.

Kesätyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Posti haluaa tarjota nuorille ainutlaatuisia kokemuksia ja monipuolisia työtehtäviä. Iso osa Postin kesätyöntekijöistä on opiskelijoita, joista monet palaavat kesätöihin yhä uudestaan.