Vuosikertomus 2016

Vastuullinen toimitusketju

Yhtenäinen hankintapolitiikka

Posti on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan, ja Posti toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, ympäristön ja kaikkien sidosryhmiensä osalta.

Postilla on käytössään koko konsernin kattava yhtenäinen hankintapolitiikka, jossa määritellään hankintatoimintojen ja toimittajayhteistyön johtaminen. Hankintapolitiikka tukee Postin strategiaa, ympäristöohjelmaa sekä yritysvastuun periaatteita. Se linjaa vastuut päätöksenteosta, vastuurajoista sekä asettaa vähimmäisvaatimukset hankintaorganisaatiolle.

Osana vastuullista hankintaa Posti on määritellyt Toimittajien menettelyohjeet (Supplier Code of Conduct). Ne käsittelevät tarkemmin lakien ja säädösten noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevia periaatteita, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa sekä vastuuta ympäristöstä.

Konsernin yhteiskumppaneiden edellytetään noudattavan Postin linjaamia yritysvastuun periaatteita. Näissä on huomioitu YK:n Global Compactin periaatteet, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs).

Keväällä 2015 käynnistetty hankinnan Compliance-hanke jatkui vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kaikki konsernissa noudattavat yhtenäistä toimintamallia. Vuoden 2016 aikana hankintakäytännöt ovat parantuneet, esimerkiksi ohiostojen määrä on vähentynyt merkittävästi.

Kasvun mahdollistava kumppani

Posti on kategoriajohtamisen kautta tunnistanut keskeiset avaintoimittajat, joiden kanssa kehitetään molemminpuolisen kasvun mahdollistavaa kumppanuutta. Kaiken kaikkiaan Postilla on lähes 8 000 toimittajaa, joista noin viidesosa on avaintoimittajia.

Posti suosii paikallisia toimittajia hankinnoissaan. Vuoden 2016 aikana hyväksytyistä toimittajista 81 prosenttia oli Suomessa itsearvioinnin piirissä, mikä vastaa 430 miljoonan euron ostovolyymiä. Kaikki avaintoimittajat suorittavat itsearvioinnin, jossa ne hyväksyvät Postin tavan toimia (Toimittajien menettelyohjeet). Osa avaintoimittajista on strategisia toimittajia, jotka auditoidaan yhtenäisen prosessin ja mallin mukaisesti.

Vastuulliset hankintaverkostot: Sedex ja EcoVadis

Posti kuuluu kahteen vastuulliseen hankintaverkostoon: Sedexiin (Supplier Ethical Data Exchange) ja EcoVadikseen.

Sedex on maailman suurin yhteistyöalusta eettisen toimitusketjun tiedon jakamiseen. Sedexillä on yli 38 000 jäsentä, yli 30 teollisuuden alalla, yli 150 maassa.

EcoVadis auttaa yrityksiä valvomaan toimittajien ja yhteistyökumppanien käytäntöjä eettisten, sosiaalisten ja ympäristökysymysten saralla yli 110 maassa. EcoVadis arvioi toimittajat vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella. Posti sai kultatason arvion suoriutumisestaan vuonna 2015. Pisteillä 65/100 Posti sijoittui EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa parhaiden viiden prosentin joukkoon toimialariippumattomassa vertailussa.