Vuosikertomus 2016

Verojalanjälki

Posti noudattaa verojalanjäljen raportoinnissa valtion omistajaohjauksen 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjeistusta koskien maakohtaista verojen raportointia.

Verostrategia

Konsernin kaikki yhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki kussakin maassa voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset. Konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa niihin maihin, missä niillä on tosiasiallista liiketoimintaa. Kaikki verot maksetaan ajallaan ilman viivytyksiä. Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa, että sen efektiivinen veroaste on samalla tasolla kuin Suomessa kulloinkin voimassaoleva yrityksen tuloverokanta.

Konsernin verostrategian mukaisesti verotus on aina seurausta liiketoiminnasta, jolloin myös veroratkaisujen on perustuttava liiketoiminnan tarpeisiin. Posti ei harjoita verosuunnittelua, jonka tarkoituksena olisi keinotekoisesti vähentää konsernin verotettavaa tuloa. Konserni toimii veroasioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa suunnitellessaan yhtiöiden verotettavaa tulosta. Tämänkaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi tytäryhtiöön kertyneiden verotappioiden hyödyntäminen tai konserniavustusten antaminen. Tytäryhtiöiden välisessä siirtohinnoittelussa Posti pyrkii aina varmistamaan käytetyn hinnan markkinaehtoisuuden. Verotuskäytännön selventämiseksi voidaan hankkia verottajalta joko suullista ohjausta tai kirjallinen päätös suunnitellun toimenpiteen verotuksellisesta käsittelystä.

Veroasioiden hallinta

Veroasioiden hallinta on keskitetty konsernitalous-yksikköön, joka vastaa veroasioiden hallinnasta ja seurannasta konsernitasoisesti. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään konsernitasoisesti. Periaatteelliset merkittävät linjaukset tuodaan emoyhtiön hallitukseen päätettäväksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja raportoi verotukseen liittyvistä asioista säännöllisesti konsernin tarkastusvaliokunnalle. Veroasioiden hallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki konsernin yhtiöt noudattavat verolainsäädännön määräyksiä kaikissa toimintamaissa. Veroriskien hallinta on osa konsernin riskienhallintaprosessia.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Posti raportoi verojalanjälkensä avoimesti ja läpinäkyvästi. Konserni tuo esille mahdolliset verottajan päätökset ja muutoksenhaut verottajan päätöksiin siltä osin kuin niillä on olennainen vaikutus konsernin veroasemaan.

Tässä raportissa esitettävät tiedot perustuvat konsernin laskentajärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Veroilla tarkoitetaan julkisyhteisöille maksettuja veroja tai veronluonteisia maksuja, olivatpa ne sitten yhtiön itsensä maksamia tai tilittämiä veroja. Verojen luonne ja määrät vaihtelevat maittain merkittävästi. Maksettavilla veroilla tarkoitetaan konserniyhtiöiden maksamia veroja, jotka pääsääntöisesti kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä kuluiksi. Tilitetyillä veroilla tarkoitetaan yhtiöiden keräämiä veroja tai maksuja, jotka tilitetään veronsaajille usein muiden kuin yhtiön itsensä puolesta.

Yhtiö on rajannut veroraportoinnin koskemaan vain olennaisia maita, minkä perusteella tiedot esitetään maakohtaisesti Suomen ja Venäjän osalta. Konsernin liikevaihdosta noin 85 prosenttia tulee näistä maista. Nämä maat ovat strategian mukaisesti yhtiön päämarkkina-alueet. Muut toimintamaat on ryhmitelty Skandinavian ja Muiden maiden alle. Posti käyttää vastaavaa maantieteellistä jakaumaa myös konsernitilinpäätöksessään.

Muiden maiden kuin Suomen ja Venäjän osalta tiedot esitetään maaryhmäkohtaisesti, koska raportoitavat tiedot eivät ole olennaisia ja toisaalta niiden esittäminen maittain voisi vaarantaa luottamuksellisten tietojen julkitulon, kuten asiakastietojen tai hinnoittelun osalta. Konsernin näkökulmasta raportoitavien tietojen määrä ei ole olennainen, kun yksittäisen maan osalta maksettavien verojen määrä on enintään viisi miljoonaa euroa.

Konsernilla on toimintaa kymmenessä maassa. Näiden lisäksi Postilla on yhtiöitä maissa, joissa konserni ei harjoita enää liiketoimintaa. Olennaisuusrajaa arvioitaessa on epäolennaisuuden rajana pidetty yhden miljoonan euron liikevaihtoa kunkin yksittäisen tytäryhtiön osalta. Tämänkaltaiset yhtiöt on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska yhtiöiden maksamien verojen määrä on vähäinen suhteessa konsernin antamiin tietoihin. Kyseisenkaltaiset yhtiöt sijaitsevat Skandinavian ja Muiden maiden ryhmissä.

Postilla ei ole toimintaa veroparatiiseiksi luokitelluissa maissa, joissa yhteisön tuloverokanta on merkittävästi Suomen yhteisöverokantaa alhaisempi. Alla esitetyt tiedot perustuvat erillisyhtiöiden tilinpäätöksiin eikä tietoja ole konsolidoitu  liikevaihtoa lukuunottamatta.

Konsernin verojalanjälki


2016, miljoonaa euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 261,9

104,6

133,2

107,7

Tulos ennen veroja

-191,3

-3,2

7,2

0,5

Henkilöstön määrä

14 141

2 468

375

1 539

Maksettavat verot yhteensä

46,3

6,8

5,0

3,4

Tilitetyt verot yhteensä

261,7

8,0

16,7

6,8

Saadut julkiset tuet

0,1

0,0

0,0

0,1

     
     

2015, miljoonaa euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 265,3

118,5

140,4

126,1

Tulos ennen veroja

133,9

-14,6

-9,7

0,6

Henkilöstön määrä

16 874

2 809

417

1 498

Maksettavat verot yhteensä

43,7

7,5

5,6

5,0

Tilitetyt verot yhteensä

274,8

10,4

13,5

6,8

Saadut julkiset tuet

0,1

0,0

0,0

0,2

     

Konsernin tilittämät verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Tilitetyt verot 2016,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

165 150

148 659

4 862

10 083

1 546

Palkkaverot

127 560

112 920

2 878

6 627

5 135

Muut verot

548

165

300

0

83

      

Tilitetyt verot 2015,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

172 389

155 400

6 505

8 918

1 566

Palkkaverot

132 154

119 262

3 206

4 463

5 223

Muut verot

830

79

646

88

17

      

Konsernin veroasema 2016

Konsernin efektiivinen verokanta vuonna 2016 oli 21,5 prosenttia (2015: 17,1 prosenttia). Efektiiviseen verokantaan lasketaan suoriteperusteiset tuloverot ja laskennallisten verojen muutokset. Verokannan nousuun vaikuttivat lähinnä laskennallisten verojen muutokset liittyen ulkomaisten tytäryhtiöiden verotappioiden käytettävyyteen Suomessa. Konsernin suoriteperusteiset tuloverot tilikaudelle ilman laskennallisten verojen muutosta olivat 4,4 miljoonaa euroa. Konserni sai veronpalautuksia aikaisemmilta tilikausilta 3,8 miljoonaa euroa.

Posti Group Oyj on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuonna 2015 tehdystä Konserniverokeskuksen päätöksestä hylätä yhtiöön sulautuneen ulkomaisen tytäryhtiön verotappioiden hyödyntämisestä Konserniverokeskuksen oikaisulautakuntaan. Oikaisuvaatimus kohdistuu 39,0 miljoonan euron pääomaan. Asian käsittely on kesken oikaisulautakunnassa.

Lokakuussa 2016 tehdyllä päätöksellä Konserniverokeskus hylkäsi osittain Posti Group Oyj:n vaatimuksen vähentää yhtiön verotuksessa siihen vuoden 2015 aikana sulautuneen ulkomaisen tytäryhtiön verotappiot sekä ulkomaisen kiinteistöyhtiön luovutuksesta aiheutuneen luovutustappion vähennyskelpoisuuden. Näiden erien yhteisarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Yhtiö pitää verottajan päätöstä virheellisenä ja on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnalle. Samanaikaisesti Konserniverokeskus hyväksyi kuitenkin yhtiöön sulautuneen ulkomaisen tytäryhtiön verotappioista vähennyskelpoiseksi noin 36,0 miljoonaa euroa.

Posti Oy sai tammikuussa 2017 tiedon verottajan päätöksestä, jonka mukaan etukäteen maksettujen palveluiden tuloutukseen liittyvä oikaisu on vähennyskelpoinen meno yhtiön tuloverotuksessa vuodelta 2016. Tämä oikaisu pienensi yhtiön maksettavia tuloveroja kaikkiaan 5,3 miljoona euroa.


Konsernin maksettavat verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Maksettavat verot 2016,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

18 254

17 878*

319

16

41

Kiinteistöverot

2 868

1 931

937

0

0

Työnantajamaksut

24 956

11 035

5 585

4 976

3 360

Ympäristöverot

13 516

13 482

0

0

34

Muut verot

1 970

1 970

0

0

0

      

*) sisältää 10 188 tuhatta euroa tuloveroja, jotka on maksettu vuoden 2016 aikana, mutta kohdistuvat vuoteen 2015.

      

Maksettavat verot 2015,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

18 092

16 061

345

490

1196

Kiinteistöverot

3 675

2 588

1087

0

0

Työnantajamaksut

26 278

11 240

6082

5115

3841

Ympäristöverot

13 184

13 184

0

0

0

Muut verot

567

567

0

0

0