Vuosikertomus 2016

Ympäristö

Postin ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristöjohtamisen standardit, erityisesti ISO 14 001, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset, YK:n Global Compact -periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs). Postin Laatu -ja ympäristöpolitiikka kattaa kaikki toimintamaat.

Ympäristöasioita käsitellään sekä laajennetussa johtoryhmässä että tarkastusvaliokunnassa vähintään kerran vuodessa osana laajempaa yritysvastuuraportointia. Yritysvastuun ohjausryhmä määrittää ympäristötyön tavoitteen. Liiketoimintaryhmät määrittävät tarkemmat toimintaohjelmat osana johtamismalliaan.

Henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista edistetään koulutusten ja perehdytyksen kautta osana ISO 14 001- johtamisjärjestelmää. Ympäristöasiat ovat säännöllisesti esillä myös sisäisen viestinnän kanavissa. Sertifioidut ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2016 lopussa 83 prosenttia konsernin henkilöstöstä (vuonna 2015: 88 prosenttia). Myös Venäjän varastoissa on ISO 14 001 -mukainen ympäristöjärjestelmä.

Postin ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, suhtautettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007).

Energiatehokkuuden parantaminen

Posti liittyi ensimmäisten joukossa uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle 2017-2025. Sopimus on vapaaehtoinen sitoumus energiatehokkuuden parantamiseksi. Posti allekirjoitti sopimuksen nyt toista kertaa.

Postin tavoitteena on vähentää toimitilojen energiankulutusta 10,5 prosentilla tarkasteluajanjaksolla 2014-2025. Toimenpiteet kohdistuvat kiinteistöihin, joissa energiakulutus on suurinta. Vanhentuvaa valaistustekniikkaa on korvattu useissa kohteissa led-valoilla vuoden 2016 aikana. Työ jatkuu vuonna 2017. Lisäksi useissa kohteissa on tehty valaistuksenohjausmuutoksia. Valaistus aiheuttaa lähes 60 prosenttia Postin toimitilojen energiankulutuksesta.

Vantaan logistiikkakeskuksen katolle 1 920 aurinkopaneelia

Posti käyttää ainoastaan vihreää sähköä, ja tulevaisuudessa osa siitä on itse tuotettua. Viime talvena Vantaan logistiikkakeskuksen katolle asennettiin 1 920 aurinkopaneelia. Aurinkovoimalan nimellisteho on 500 kilowattia. Laskennallinen vuosituotto on 450 000 kilowattituntia. Tämä vastaa noin 25 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Posti käyttää sähkön kokonaisuudessaan itse, sillä logistiikkakeskuksessa on aina toimintaa.

Kestävän kehityksen turvaamiseksi Posti on sitoutunut:

  • noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja -standardeja, mukaan lukien ISO 14 001,
  • pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta,
  • pienentämään toimitilojen energiankulutusta,
  • parantamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikoille kulkeutuvan jätteen määrää,
  • ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä,
  • osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi,
  • varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaa voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa sekä
  • raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan työntekijöille tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla.

Työvaatteiden kierrätys

Keväällä 2016 Postissa aloitettiin arvokkaiden ja käyttökelpoisten työvaatteiden kierrätys. Ylimääräiset käyttökelpoiset työvaatteet lähetetään työvaatetoimittajan varastoon. Siellä vaatteet pestään, korjataan ja merkitään kierrätetyiksi. Varastossa kierrätetyt työvaatteet päätyvät pinojen päällimmäisiksi. Tilattaessa uusia työvaatteita saadaan ensimmäisenä kierrätettyjä vaatteita. Kierrätykseen kelpaamattomat työvaatteet päätyvät toistaiseksi joko hyödynnettäväksi energiantuotannossa tai sekajätteeksi.

Jätteiden hyötykäyttöaste jo 99 %

Posti on keskittänyt jätehuoltopalvelut yhdelle toimijalle Suomessa. Tämä takaa energia- ja kustannustehokuuden. Jätehuollon tavoitteena on lisätä hyötykäyttöjätteen määrää ja minimoida kaatopaikkajätteen määrä. Postin tavoitteena on parantaa höytykäyttöastetta yhdellä prosentilla joka vuosi. Vuonna 2016 hyötykäyttöaste oli 99 prosenttia (vuonna 2015: 98 prosenttia) ja kierrätysaste 66 prosenttia. Jokaisella ISO 14001 -sertifioidulla toimipisteellä on dokumentoitu jätehuoltosuunnitelma. Se sisältää listauksen kiinteistössä kerättävistä jakeista, niihin liittyvistä toimintamalleista ja kuvan keräysastioiden sijoittelusta kiinteistössä. Jätemäärät jakeittain on esitelty tarkemmin Tunnusluvuissa.