Vuosikertomus 2016

Vihreä logistiikka ja Posti Green

Valtaosa, noin 85 prosenttia, Postin hiilidioksidipäästöistä Suomessa syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä. Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Postilla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjänä. Kuljetusten ympäristötehokkuutta parannetaan ensisijaisesti tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttöasteella, kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.

Postin ajoneuvokantaan kuuluu lähes 3 900 hyötyajoneuvoa, joilla Suomessa ajettiin vuonna 2016 yhteensä 114 miljoonaa kilometriä (2015: 108 miljoonaa km). Postin alihankkijat ajoivat noin 80 miljoonaa kilometriä (2015: 85 miljoonaa km).

Posti on edelläkävijä ja osallistuu aktiivisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluihin. Postin ajoneuvokantaan kuuluu noin 40 biokaasuautoa, jotka kulkevat 100-prosenttisesti uusiutuvalla kotimaisella Gasum-biokaasulla. Sen käytöstä ei synny terveydelle haitallisia pienhiukkasia, ja polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisiä.

Postia kuljetetaan myös pyörällä ja jalkaisin. Päivittäin noin 1 800 jakelureittiä, noin 36 prosenttia kaikista reiteistä, hoidetaan jakelupyörillä ja -kärryillä jalkaisin. Suurin osa näistä on sähköavusteisia.

Sähköautojen lisääminen jakelussa on haastavaa. Suomen talviolosuhteisiin sopivia ja jakelun asettamat vaatimukset täysin täyttäviä sähköautoja ei toistaiseksi ole markkinoilla saatavilla. Autolla on pystyttävä kuljettamaan riittävästi lastia ja ajamaan edes kohtalaisia reittejä ilman välilatauksia myös talviolosuhteissa. Latauspisteiden harva verkosto on oma haasteensa.

Käyttöasteen parantamisella merkittäviä kustannushyötyjä

Vuonna 2015 tapahtui merkittäviä muutoksia tuotantomallissa ja ajoneuvojen käytössä. Sama strategian toteutus jatkui vuonna 2016. Samalla kalustolla ajetaan sekä postia, pakettia että rahtia. Kalustoa uusitaan jatkuvasti vastaamaan tarpeita. Reittioptimoinnilla ja kuljetusten yhdistämisellä ajoneuvojen käyttöasteet ovat parantuneet huomattavasti. Kaluston käyttöasteen nostamiseksi tehdään aktiivista kehitystyötä.

Parempi käyttöaste on tuonut kustannushyötyjä madaltuneiden ajoneuvokulujen sekä vähentyneiden ajoneuvojen poltto- ja huoltokustannusten kautta. Jakeluautoissa polttoaineen keskikulutus on kasvanut hyvästä ajotavasta ja kehittyneestä moottoriteknologiasta huolimatta. Ajoneuvojen täyttöasteet ja kuljetettavien lastien painot ovat kasvaneet. Nämä vaikuttavat suoraan polttoaineen kulutukseen.

Taloudellisella ja turvallisella ajotavalla on merkitystä

Vuodesta 2015 lähtien kaikissa Postin omassa käytössä olevissa ajoneuvoissa on ollut ajotapaseurantalaite, joka toimii Tuotannossa päivittäisenä työkaluna esimiestyössä, suunnittelussa ja operatiivisessa työnjohdossa. Keväällä 2016 ajotapaseurantalaitteet asennettiin reiluun 400:ään perävaunuun. Näiden avulla kerätään ajetut kilometrit sekä telematiikka- ja GPS -tietoja, joita hyödynnetään määräaikaishuolloissa ja ajojärjestelyissä.

Ajotapaseurantajärjestelmän käyttöönoton myötä polttoaine- ja huoltokustannuksia on onnistuttu vähentämään. Myös työturvallisuutta on onnistuttu parantamaan. Liikenneonnettomuuksien määrä on vähentynyt, ja erityisesti vakavien henkilövahinkojen määrä. Vakuutustilastoissa kehitys on ollut parempaan suuntaan; liikennevahingot ovat vähentyneet ja vauriokorjauskustannukset pienentyneet.

Seurattavan ajotavan piirissä on noin 8 000 henkilöä. Jokainen kuljettaja saa säännöllisesti raporttitulosteen tai linkin tulosteeseen omasta ajotavastaan. Raportin avulla kuljettaja voi seurata oman ajotavan kehitystä. Henkilökohtaisella ajotapaindeksillä autetaan kuljettajia kehittämään taloudellisempaa ajotapaa ja edistämään turvallista ajotapaa. Tarvittaessa ajotapaan puututaan prosessin mukaisesti.

Ajotavan seurantalaitteilla kerättävää tietoa ja hyödyntämiskohteita kehitetään aktiivisesti. Kehityskohteita ovat tuotannon turvallisuus, tehokkuus, laatu, asiakaskokemukset sekä uudet palvelut.

Posti Green

Posti on tarjonnut Suomessa asiakkailleen jo vuodesta 2011 hiilineutraalin postinjakelun ilman lisämaksua. Vuonna 2015 Posti laajensi Posti Green -tuotepaletin kattamaan postipalveluiden lisäksi paketti- ja logistiikkaliiketoiminnan. Posti Green -palvelut ovat osa Postin ympäristöohjelmaa

Ilmastonmuutos on globaali ongelma. Toimiala on suuri, ja Posti haluaa omalta osaltaan hillitä ilmaston lämpenemistä ja samalla toimia muille vastuullisena esimerkkinä. Käyttämällä Posti Green -tuotteita asiakkaat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä toimitusketjun prosesseissa ja samalla viestiä asiakkailleen toimintansa ympäristövastuullisuudesta.

Hiilidioksidivapaan kuljetuksen järjestäminen on käytännössä mahdotonta. Vaikka Posti tekee jatkuvasti työtä kuljetuksessa syntyvien hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi muun muassa optimoimalla reittejä, yhdistelemällä kuljetuksia ja huolehtimalla taloudellisesta ajotavasta, päästöjä syntyy.

Sertifioidut ilmastoprojektit

Kirjeen kuljettaminen tuottaa noin 28 grammaa hiilidioksidia, ja paketin kuljettaminen noin 700 grammaa. Posti neutralisoi jäljelle jäävät päästöt osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin. Näiden projektien avulla varmistetaan, että jossain toisaalla tuotetaan hiilidioksidia saman verran vähemmän.

Posti on mukana muun muassa tuulivoimahankkeissa Intiassa ja Turkissa. Tuotettavalla uusiutuvalla energialla korvataan fossiilisia polttoaineita ja näin vähennetään päästöjä. Projekteilla on lisäksi alueellisesti työllistävä vaikutus.

Posti Green -palvelumalli

Kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluja, joista ei aiheudu asiakkaille päästöjä. Tuotekohtainen Posti Green -laskentaprosessi ja -asiakasraportointi varmennettiin kolmannen osapuolen toimesta kesällä 2016.